Convocatoria: Ordre HFP/1075/2022, de 7 de novembre, per la qual es convoquen proves selectives per a l'accés, pel sistema general d'accés lliure, a la subescala de Secretaria, categoria d'Entrada, de l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Nota informativa. Publicada el 11/11/2022.

Cronograma. Publicat el 11/11/2022.

Ordre HFP/8/2023, de 8 de gener, per la qual es designa el Tribunal qualificador de les proves selectives per a l'accés, pel sistema general d'accés lliure, a la subescala de Secretaria, categoria d'Entrada, de l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, convocades per Ordre HFP/1075/2022, de 7 de novembre.

Ordre HFP/20/2023, de 5 de gener, per la qual s'aprova la relació provisional de persones aspirants admeses i excloses a les proves selectives per a l'accés, pel sistema general d'accés lliure, a la subescala de Secretaria, categoria d'Entrada, de l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, convocades per l'Ordre HFP/1075/2022, de 7 de novembre.

Llistat provisional d'admesos. Publicat el 16 de gener de 2023.

Instruccions per a l'esmena de sol·licituds. Publicat el 16 de gener de 2023.

Nota informativa esmena. Publicat el 18/01/2023.

CRONOGRAMA. Publicat el 10 de març de 2023.

Ordre HFP/246/2023, de 10 de març, per la qual s'aprova la relació definitiva de persones admeses i excloses i s'anuncia data, hora i lloc de celebració del primer exercici de les proves selectives per a l'accés, pel sistema general d'accés lliure, a la Subescala de Secretaria, categoria d'Entrada, de l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, convocades per l'Ordre HFP/1075/2022, de 7 de noviembre.

Llistat definitiu d'admesos. Publicat el 14/03/2023.

Primer exercici:

Distribució d'opositors per aules. Publicat el 14/03/2023.

Crides per al Primer Exercici. Publicat el 03/04/2023.

Nou cronograma. Publicat el 26/06/2023.

Qualificacions del Primer Exercici. Publicat el 01/08/2023.

 

Segon exercici:

Crides i reserva per al Segon Exercici (L'ordre de crida dels aspirants dins de cada sessió podrà ser susceptible de variació.) Publicat el 01/08/2023.