Convocatoria: Orde HFP/1075/2022, do 7 de novembro, pola que se convocan probas selectivas para o acceso, polo sistema xeral de acceso libre, á subescala de Secretaría, categoría de Entrada, da Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional. 

Nota informativa. Publicada o 11/11/2022. 

Cronograma. Publicado o 11/11/2022.

Orde HFP/8/2023, do 8 de xaneiro, pola que se designa o Tribunal cualificador das probas selectivas para o acceso, polo sistema xeral de acceso libre, á subescala de Secretaría, categoría de Entrada, da Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas por Orde HFP/1075/2022, do 7 de novembro.

Orde HFP/20/2023, do 5 de xaneiro, pola que se aproba a relación provisional de persoas aspirantes admitidas e excluídas ás probas selectivas para o acceso, polo sistema xeral de acceso libre, á subescala de Secretaría, categoría de Entrada, da Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas pola Orde HFP/1075/2022, do 7 de novembro.

Listaxe provisional de admitidos. Publicado o 16 de xaneiro de 2023.

Instrucións para a corrección de solicitudes. Publicado o 16 de xaneiro de 2023.

Nota informativa corrección. Publicado o 18/01/2023.

CRONOGRAMA. Publicado o 10 de marzo de 2023.

Orde HFP/246/2023, do 10 de marzo, pola que se aproba a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e anúnciase data, hora e lugar de celebración do primeiro exercicio das probas selectivas para o acceso, polo sistema xeral de acceso libre, á Subescala de Secretaría, categoría de Entrada, da Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas pola Orde HFP/1075/2022, do 7 de novembro.

Listaxe definitiva de admitidos. Publicado o 14/03/2023.

Primeiro exercicio:

Distribución de opositores por aulas. Publicado o 14/03/2023.

Chamamentos para o Primeiro Exercicio. Publicado o 03/04/2023.

Novo cronograma. Publicado o 26/06/2023.

Cualificacións do Primeiro Exercicio. Publicado o 01/08/2023

 

Segundo exercicio:

Chamamentos e reserva para o Segundo Exercicio (A orde de chamamento dos aspirantes dentro de cada sesión poderá ser susceptible de variación.) Publicado o 01/08/2023.