Avís legal

Titularitat i règim de responsabilitat de la seu electrònica

L'article 3.2 del Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desplega parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics determina que l'ordre de creació de la seu electrònica ha de contenir la “identificació del seu titular, així com de l'òrgan o els òrgans encarregats de la gestió i dels serveis posats a disposició dels ciutadans en aquesta”. Segons el que preveu l'article 2 de la Resolució de 15 de març de 2010 per la qual es crea la seu electrònica de l'Institut Nacional d'Administració Pública:

  • La titularitat de la seu electrònica de l'Institut Nacional d'Administració Pública correspon a la seva direcció.
  • La gestió tecnològica de la seu és competència de la direcció i és exercida a través de la gerència.
  • Els responsables de la gestió i dels serveis posats a disposició dels ciutadans són els titulars de les subdireccions generals i els departaments de l'Institut Nacional d'Administració Pública. La responsabilitat es correspon amb les competències que cadascun dels titulars té atribuïdes a la normativa vigent.
  • La gestió dels continguts comuns de la seu i la coordinació amb les subdireccions generals i els departaments correspon a la direcció, que l'exerceix a través de la Unitat de Suport. La titularidad de la sede electrónica del Instituto Nacional de Administración Pública corresponde a su Dirección.

Responsabilitat del titular respecte de la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis a què pugui accedir-se a través de la seu

L'article 7.1 del Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desplega parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics disposa que “l'establiment d'una seu electrònica comporta la responsabilitat del titular respecte de la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis a què pugui accedir-se a través d'aquesta. El titular de la seu electrònica que contingui un enllaç o vincle a una altra la responsabilitat de la qual correspongui a un òrgan o Administració pública diferent no és responsable de la integritat, veracitat ni actualització d'aquesta última. La seu ha d'establir els mitjans necessaris perquè el ciutadà conegui si la informació o servei a què accedeix correspon a la mateixa seu o a un punt d'accés que no té el caràcter de seu o a un tercer”.

En aquest sentit, la seu electrònica de l'Institut Nacional d'Administració Pública avisa quan s'abandona la seu mitjançant un enllaç ubicat en aquesta.

Condicions generals d'ús de la seu electrònica

L'INAP us comunica que l'accés i l'ús de la seva seu electrònica (https://sede.inap.gob.es/) i tots els subdominis i directoris inclosos en aquesta (d'ara endavant, conjuntament denominats seu electrònica), així com els serveis o continguts que a través d'aquesta es puguin obtenir, estan subjectes als termes que es detallen en aquest avís legal, sens perjudici que l'accés a algun d'aquests serveis o continguts pugui requerir l'acceptació d'unes condicions generals addicionals.

Per això, si no esteu conforme amb les consideracions detallades en aquest avís legal us preguem que no feu ús de la seu electrònica, atès que qualsevol ús que feu d'aquesta o dels serveis i continguts inclosos implicarà l'acceptació dels termes legals recollits en aquest text.

L'INAP es reserva el dret a introduir canvis a la seu sense previ avís amb l'objectiu d'actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts de la seu o del seu disseny.

Els continguts i serveis que ofereix la seu s'actualitzen periòdicament. Atès que l'actualització de la informació no és immediata, us suggerim que comproveu sempre la vigència i exactitud de la informació, serveis i continguts recollits a la seu.

Les condicions i els termes que es recullen en aquest avís poden variar, per la qual cosa us convidem a revisar-los quan torneu a visitar la seu.

Frames

L'INAP prohibeix expressament la realització de "framings" o la utilització per part de tercers de qualsevol altre mecanisme que alteri el disseny, configuració original o continguts de la seva seu.

Propietat intel·lectual i industrial

Llevat que s'indiqui una titularitat diferent, tant el disseny d'aquesta seu i els seus codis font com els logos, les marques i altres signes distintius que hi apareixen pertanyen a l'INAP i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

El seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga queda totalment prohibida llevat que existeixi una autorització expressa de l'INAP.

La llicència d'ús de qualsevol contingut d'aquesta seu atorgada a l'usuari es limita a la descàrrega del contingut i el seu ús privat, sempre que els continguts esmentats restin íntegres i se'n citi la font (Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic).

Privadesa i protecció de dades

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l'INAP es compromet al compliment de la seva obligació de secret respecte de les dades de caràcter personal i del deure de tractar-les amb confidencialitat. A aquests efectes, adoptarà les mesures necessàries per evitar-ne l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

La recollida i el tractament automatitzat de les dades personals té com a finalitat la gestió, prestació, ampliació i millora dels serveis sol·licitats en cada moment per l'usuari i el seguiment de consultes plantejades pels usuaris.

L'usuari pot exercir en qualsevol moment els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, en la forma que reglamentàriament es determini per als diferents procediments administratius. 

L'INAP manté els nivells de protecció de les seves dades personals de conformitat amb el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l'alteració, l'accés no autoritzat i el robatori de les dades que l'usuari faciliti a l'Institut, sens perjudici que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

L'INAP es reserva la facultat de modificar aquesta política de privadesa per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d'interpretació de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. 

Aquesta política de privadesa és aplicable a les pàgines de la seu. No es garanteix en els accessos a través d'enllaços amb aquest lloc, ni als enllaços des d'aquest lloc amb altres webs. Segons el que disposa l'article 6.1 g) del Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, s'inclou un enllaç a la seu electrònica de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Política de certificats electrònics. Requisit

Per poder accedir als tràmits de l'INAP a través de certificat electrònic cal que acrediteu la vostra identitat i que signeu electrònicament els escrits presentats.

Per a aquests fins, s'admetran els certificats digitals acceptats per la Plataforma @firma, és a dir, els emesos pels prestadors de serveis reconeguts que podeu consultar a la pàgina web de la Plataforma.

Ús de llengües cooficials a la seu electrònica

La disposició addicional sisena de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics determina que “s'ha de garantir l'ús de les llengües oficials de l'Estat en les relacions per mitjans electrònics dels ciutadans amb les administracions públiques, en els termes previstos a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i a la normativa que en cada cas resulti aplicable”.

A aquests efectes, les seus electròniques el titular de les quals tingui competència sobre territoris amb règim de cooficialitat lingüística han de possibilitar l'accés als seus continguts i serveis en les llengües corresponents.

Els sistemes i les aplicacions emprats en la gestió electrònica dels procediments s'han d'adaptar al que disposa quant a l'ús de les llengües cooficials l'article 36 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú”.

La utilització de les llengües cooficials en qualsevol lloc d'aquesta seu no prejutja la seva admissibilitat en tots els procediments que integra, que es resoldrà en cada cas mitjançant l'aplicació de la normativa procedimental esmentada.

Dret aplicable i jurisdicció competent

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que formen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de la seu, serà la llei espanyola.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir amb motiu de la visita a la seu o de l'ús dels serveis que s'hi ofereixen, l'INAP i l'usuari acorden sotmetre's als jutges i tribunals de domicili de l'usuari, sempre que estigui situat en territori espanyol.