Guia de navegació de la seu electrònica

La seu electrònica de l'Institut Nacional d'Administració Pública (INAP) s'ha dissenyat amb una estructura de continguts i un sistema de navegació basats a garantir la màxima usabilitat i accessibilitat per a l'usuari.

Per tal de posar a disposició dels usuaris una petita guia de navegació, a continuació s'explica breument com s'organitzen els continguts de la seu electrònica de l'INAP.

La pàgina principal mostra les opcions de continguts següents 

Serveis electrònics i procediments electrònics

Portal de l'alumne

Portal del formador

Informació de cursos i inscripció

Servei d'Informació a l'Opositor (SIO)

Portal FEDAP (Formació per a l'Ocupació de les Administracions Públiques)

Sol·licitud de beques i ajudes

Queixes, suggeriments, recursos i reclamacions 

Processos selectius

S'ofereix tota la informació que ha de ser publicada en tauler d'anuncis sobre els processos electius gestionats per l'INAP 

Beques i ajudes

Es proporciona tota la informació que ha de ser publicada en tauler d'anuncis de les convocatòries de beques i premis gestionats per l'INAP

Beques de formació

Beques de promoció interna

Beques de relacions internacionals

Premis

Projectes de recerca

Portal FEDAP (Formació per a l'Ocupació de les Administracions Públiques)

Portal per a ús exclusiu dels promotors de formació de les administracions públiques

Perfil del contractant

Conté la informació actualitzada sobre les licitacions INAP, segons el que disposa l'article 42 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic