Canals d'accés als serveis disponibles a la seu

A la Resolució de 15 de març de 2010, de la Direcció de l'Institut Nacional d'Administració Pública, per la qual es crea la seu electrònica de l'organisme, es determina, a l'article 2. i), que són canals d'accés als serveis disponibles a la seu:

  • Per a l'accés electrònic, Internet, a través de l'adreça https://sede.inap.gob.es, amb les característiques definides en aquesta Resolució.
  • Per a l'atenció presencial, la seu física de l'Institut Nacional d'Administració Pública, al carrer Atocha, 106 de Madrid, de conformitat amb les competències definides a les normes reguladores de l'organització d'aquest, sens perjudici de l'accés a través dels registres regulats a l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
  • Per a l'atenció telefònica, el nombre 91 273 9100.