Sistemes de signatura electrònica admesos

L'Institut Nacional d'Administració Pública (INAP) permet, en els diferents serveis electrònics posats a disposició dels ciutadans i per tal de garantir la seva identificació segura, la utilització dels següents sistemes de signatura electrònica, segons el que disposa l'article 13.2 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics:

  • Sistemes de signatura electrònica incorporats al document nacional d'identitat, per a persones físiques.
  • Sistemes de signatura electrònica avançada, incloent els basats en certificat electrònic reconegut, admesos per les administracions públiques.
  • Altres sistemes de signatura electrònica, com la utilització de claus concertades en un registre previ com a usuari, l'aportació d'informació coneguda per ambdues parts o altres sistemes no criptogràfics, en els termes i condicions que en cada cas es determinin.