Perfil del contractant

Segons l'article 53 del Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, per tal d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, i sens perjudici de la utilització d'altres mitjans de publicitat en els casos exigits per aquesta Llei o per les normes autonòmiques de desenvolupament o en què així es decideixi voluntàriament, els òrgans de contractació han de difondre, a través d'Internet, el seu perfil de contractant.

Dades generals

Organització contractant:  Administració general de l'Estat

Nom de l'òrgan de contractació: Institut Nacional d'Administració Pública (INAP), adscrit al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

CIF: Q2811002A

Activitat: serveis de caràcter general

Contacte

Gerència de l'INAP

C/ Atocha, 106, C.P.: 28012. Madrid, Espanya

Teléfons: 912739180-9284

Fax: 912739270

Horari: de 9.00 a 14.00 hores de dilluns a divendres.

Email: contratacion@inap.es

Taula de contratació de l'organisme (Resolució de 18/09/2009, BOE de 08/10/2009)

Horari del Registre de l'INAP per a presentació d'ofertes:

De 9.00 a 17.30 hores de dilluns a divendres. Dissabtes de 9.00 a 14.00 hores.

Entre el 5 de juny i el 15 de setembre, l'horari de registre serà de 8.00 a 15.00 hores de dilluns a divendres i de 9.00 a 14.00 hores els dissabtes.

Codificación DIR-3 de las unidades del INAP

 1. Oficina contable: EA0011729 Instituto Nacional de Administración Pública
 2. Órganos gestores:
  EA0011730 Dirección
  EA0011731 Centro de Estudios y Gestión del Conocimiento
  EA0018081 Departamento de Innovación Pública
  EA0011733 Gerencia
  EA0011736 Subdirección de Aprendizaje
  EA0011737 Subdirección de Formación Local
  EA0011738 Subdirección de Selección
 3. Unidades Tramitadoras:
  EA0011734 Habilitación material del INAP
  EA0011735 Unidad de Contratación y Régimen Económico del INAP (Contratos)

Licitacions

Podeu consultar les nostres licitacions públiques a la Plataforma de Contractació de l'Estat