Procediments i serveis electrònics

L'Institut Nacional d'Administració Pública (INAP) proporciona els següents procediments i serveis electrònics a través de la seva seu electrònica:

Portal de l'alumne

Es tracta d'un servei d'informació dirigit als alumnes dels cursos oferts per l'INAP, a través del qual poden realitzar la consulta i actualització de les seves dades personals, laborals i acadèmiques. Així mateix, poden accedir a la consulta del seu expedient (cursos realitzats a l'INAP) i a la gestió de les seves sol·licituds a cursos. 


Portal del formador

Es tracta d'un servei d'informació dirigit als formadors dels cursos oferts per l'INAP, a través del qual poden consultar i actualitzar les seves dades personals, laborals i acadèmiques. A més, l'INAP, durant la planificació de les seves accions formatives, podrà publicitar entre els formadors ja registrats aquelles accions per a les quals requereixi formadors. D'aquesta manera, mitjançant aquest servei, es podrà consultar quines accions formatives es troben en aquest estat i proposar-s'hi com a formador.
 

Inscripció a cursos i informació sobre activitats formatives

Utilitzeu els diferents criteris de cerca per accedir a les activitats formatives de l'INAP. Podeu accedir a una fitxa descriptiva d'aquestes i, si escau, inscriure-us electrònicament. La informació sobre les activitats formatives no requereix identificació per part dels usuaris.

Espacio del opositor

Servei d'informació dirigit a tots aquells ciutadans que participen en algun dels processos selectius relatius a tots els cossos i escales adscrits al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública i gestionats per l'INAP.

Els opositors s'han d'identificar i autenticar en el sistema mitjançant els sistemes de signatura electrònica indicats a l'article 13.2 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

Portal de formació per a l'ocupació de les administracions públiques (FEDAP)

Aquest portal és d'ús exclusiu per als promotors de formació per a l'ocupació a les administracions públiques. L'INAP és l'òrgan de suport permanent a la Comissió General de Formació per a l'Ocupació a les administracions públiques. En el marc d'aquest acord tramita les subvencions destinades al finançament de plans de formació per a empleats públics promoguts en l'àmbit de l'Administració de l'Estat i de l'Administració local, així com per les organitzacions sindicals que compleixin els requisits establerts a la normativa vigent i gestiona la realització d'activitats complementàries per al sistema.

Sol·licituds de beques i ajudes

Entre les funcions atribuïdes a l'Institut Nacional d'Administració Pública (INAP) hi consta, entre d'altres, la de promoure la recerca, la formació, la difusió d'experiències i la realització d'estudis i recerques multidisciplinaris sobre les institucions de l'Estat, de les administracions públiques i de la funció pública. A aquest efecte, es convoquen beques de formació i recerca i premis a tesis doctorals. Així mateix, es convoquen beques de promoció interna del Ministeri de Política Territorial i Administració Pública per a la preparació de les proves selectives per a l'accés pel sistema de promoció interna, per a determinats cossos i escales adscrits al Departament, la gestió de les quals s'encarrega a l'INAP.

Així mateix, l'INAP ha posat en marxa una línia de finançament oberta per a la realització de projectes de recerca que s'inscriguin en les seves línies prioritàries de treball, mitjançant una convocatòria permanent.

Aquest servei requereix, per a la identificació, els sistemes de signatura electrònica assenyalats a l'article 13.2 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Així mateix, les sol·licituds de beques o premis presentades a través d'aquest servei electrònic han d'estar subscrites amb la signatura electrònica de l'interessat.

Presentació electrònica de sol·licitud general, queixes, suggeriments, recursos i reclamacions

Aquest servei permet als usuaris dels serveis de l'INAP la presentació electrònica de queixes, suggeriments, recursos i reclamacions, així com el seu seguiment.

Aquest servei requereix, per a la identificació, els sistemes de signatura electrònica assenyalats a l'article 13.2 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Així mateix, les queixes, els suggeriments, els recursos i les reclamacions presentats a través d'aquest servei electrònic han d'estar subscrits amb la signatura electrònica de l'interessat.