Sistema de validació de la seu electrònica

Segons el que estableix l'article 6.1 d) del Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre de 2009, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, qualsevol seu electrònica ha de disposar d'un sistema de verificació dels certificats de la seu, que ha d'estar accessible de manera directa i gratuïta.

Per poder verificar la validesa del certificat de la seu electrònica de l'Institut Nacional d'Administració Pública (INAP), el Ministeri de Política Territorial i Administració Pública ofereix de manera directa i gratuïta la plataforma VALIDe.

Enllaç a la plataforma VALIDe