Canles de acceso aos servizos dispoñibles na sede

Na Resolución do 15 de marzo de 2010, da Dirección do Instituto Nacional de Administración Pública, pola que se crea a sede electrónica do organismo, determínase, no artigo 2. i) que serán canles de acceso aos servizos dispoñibles na sede:

  • Para o acceso electrónico, internet, a través do enderezo https://sede.inap.gob.es, coas características definidas na presente resolución.
  • Para a atención presencial, a sede física do Instituto Nacional de Administración Pública, na rúa Atocha, 106, de Madrid, conforme ás competencias definidas nas normas reguladoras da organización deste, sen prexuízo do acceso a través dos rexistros regulados no artigo 38 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.
  • Para a atención telefónica, o número 91 273 9100.