Sistemas de sinatura electrónica admitidos

O Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), permite, nos diferentes servizos electrónicos postos a disposición dos cidadáns e co fin de garantir a súa identificación segura, a utilización dos seguintes sistemas de sinatura electrónica, segundo o que se dispón no artigo 13.2 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos:

  • Sistemas de sinatura electrónica incorporados ao documento nacional de identidade, para persoas físicas.
  • Sistemas de sinatura electrónica avanzada, incluíndo os baseados en certificado electrónico recoñecido, admitidos polas administracións públicas.
  • Outros sistemas de sinatura electrónica, como a utilización de claves concertadas nun rexistro previo como usuario, a achega de información coñecida por ambas as dúas partes ou outros sistemas non criptográficos, nos termos e condicións que en cada caso se determinen.