Sistema de validación da sede electrónica

Segundo establece o artigo 6.1 d) do Real Decreto1671/2009, do 6 de novembro de 2009, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, toda sede electrónica disporá dun sistema de verificación dos certificados da sede, que estará accesible de forma directa e gratuíta.

Para poder verificar a validez do certificado da sede electrónica do Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), o Ministerio de Política Territorial e Administración Pública ofrece de forma directa e gratuíta, a plataforma VALIDE.

Ligazón á plataforma VALIDe