Beques i ajudes

Entre les funcions atribuïdes a l'Institut Nacional d'Administració Pública (INAP) hi consta, entre d'altres, la de promoure la recerca, la formació, la difusió d'experiències i la realització d'estudis i publicacions en matèries relacionades amb les administracions públiques. Entre les competències i funcions assignades a l'Institut Nacional d'Administració Pública (INAP) pel Reial decret 464/2011, d'1 d'abril, pel qual s'aprova l'Estatut de l'INAP, hi consta al seu article 3.j) la realització d'estudis i recerques multidisciplinaris sobre les institucions de l'Estat, de les administracions públiques i de la funció pública.

Per complir aquesta funció i amb la finalitat de contribuir a la promoció i desenvolupament d'estudis i recerques, així com a la formació de professionals sobre temes relacionats amb les línies d'actuació de l'INAP, es convoquen les beques següents:

  • Beques de formació dirigida a titulats superiors universitaris.
  • Beque per a la realització d'estudis de postgrau de formació i perfeccionament professional de funcionaris de carrera als Estats Units d'Amèrica, en col·laboració amb la Comissió d'Intercanvi Cultural, Educatiu i Científic entre Espanya i els Estats Units d'Amèrica (Comissió Fulbright).

Així mateix, per complir les funcions d'estudi i recerca es convoque premi INAP per a tesis doctorals.

En el marc del seu Pla estratègic general 2012-2015, l'INAP s'ha fixat entre els seus objectius generals la generació de coneixement i reflexió d'alta qualitat per a la presa de decisions i el disseny de polítiques públiques.
Una de les estratègies per assolir aquest objectiu és la de promoure i impulsar un sistema de coneixement i la cooperació i el desenvolupament de xarxes de recerca i innovació.

La promoció de la recerca, la col·laboració amb altres escoles, amb les universitats i amb els investigadors interessats en l'administració i la posada en comú dels recursos disponibles són les orientacions principals de l'INAP en aquest aspecte.

  • Convocatòria permanent de projectes d'investigació: l'INAP ha acordat posar en marxa una línia de finançament oberta per a la realització de projectes de recerca que s'inscriguin en les seves línies prioritàries de treball, mitjançant una convocatòria permanent.

Finalment, també es convoquen:

  • Beques de promoció interna del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques per a la preparació de les proves selectives per a l'accés pel sistema de promoció interna a determinats cossos i escales adscrits al Departament i la gestió de les quals s'encarregui a l'Institut Nacional d'Administració Pública, així com altres mesures per al foment de la promoció interna.

Aquestes beques i premis es convoquen d'acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i amb les bases reguladores per a la concessió de subvencions per l'Institut Nacional d'Administració Pública en matèria de formació i recerca aprovades mitjançant l'Ordre TAP/1489/2011, de 20 de maig (BOE de 4 de juny de 2011). Les beques de promoció interna es convoquen mitjançant les bases reguladores aprovades a l'Ordre PRE/2659/2009, de 29 de setembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores de concessió de beques i altres mesures de foment de la promoció interna per a l'accés a determinats cossos adscrits al Ministeri de la Presidència (BOE d'1 d'octubre de 2009).

En aquest espai es podrà consultar informació referent a les beques i els premis convocats per l'INAP: