Intervención-Tesorería, categoría Superior. OEP 2016, 2017 y 2018

Convocatoria:

Orden TFP/1356/2018, de 19 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso a la Subescala de Intervención-Tesorería, categoría superior, de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.

Nota informativa presentación Modelo 790.

OPCION PRUEBA DE APTITUD,CONCURSO O AMBOS SISTEMAS-Nota informativa presentación modelo 790.

Ordré de 10 de enero de 2019, de la Secretaria d´Estat de Funció Pública, per la qual s´aprova la correcció d´errors.

 

Resolució de 27 de febrer de 2019, de I´Institut Nacional d´Administració Pública, per la qual s´aprova la relació provisional d´admesos i exclosos

Annex I. Lista provisional d´admesos.

Order TFP/330/2019, de 21 de març, per la qual es designa el Tribunal qualificador de les proves selectives per a l´accés a la Subescala de Intervención-Tesorería, categoría Superior.

Resolució de 22 de març de 2019, del I´Institut Nacional d´Administració Pública, per la qual s´aprova la relació definitiva d´admesos i exclosos i s´anuncia data, hora i lloc de celebració de la prova d´aptitud de les proves selectives per a l´accés a la Subescala de Intervención-Tesorería, categoría Superior.

Annex I Relació definitiva d´admesos

Annex II Relació definitiva d´exclosos

FASE DE CONCURS:

Annex I Valoració dels aspirants que han sollicitat participar pel sistema de concurs de mérits

Annex II Relació d´aspirants que han superat el procés selectiu per concurs de mérits. Publicat el 28/03/2019.

Advertit errors: Annex II rectifcado. Relació d´aspirants que han superat el procés selectiu per concurs de mérits. Publicat el 28/03/2019.

Modificació de l´Annex I Valoració dels aspirants que han sollicitat participar pel sistema de concurs de mérits. Publicat 5/04/2019.

Modificació de l´Annex II Relació d´aspirants que han superat el procés selectiu per concurs de mérits. Publicat 5/04/2019.

Acta de valoració de serveis en fase de concurs, que recull els Annex I y II, els quals van ser publicat el día 5 d´abril de 2019. Publicat 9/04/2019.

PROVA D´APTITUD:

Nota informativa orientativa sobre els textos legals per a la realizació de la prova d´aptitud. Publicat el 8/04/2019.

Normas per a la relació de la prova d´aptitud de Intervención-Tesorería, categoría superior. Publicat el 8/04/2019.

Distribució d´opositors per aulas. Publicat el 09/04/2019.

 Acte Public d´obertura de sobres. Publicat el 30/05/2019.

Lista de qualificacions. Publicat el 13/06/2019

Relació definitiva d´aspirants que han superat el procés selectiu. Publicat el 13/06/2019.

Ordre TFP/746/2019, d´1 de juliol, per la qual es nomenen funcionaris de carrera, pel sistema de promoció interna, de l´Escala de funcionaris d´administració local amb habilitació de carácter nacional, Subescala Intervenció-Tresoreria, categoría superior.