Convocatòria:

Ordre TDF/288/2024, de 18 de març, per la qual es convoquen proves selectives per a l'accés, pel sistema de promoció interna, a la Subescala d'Intervenció-Tresoreria, categoria Superior, de l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Nota informativa. Publicat el 3/04/2024.

Cronograma. Publicat el 3/04/2024.

Ordre TDF/446/2024, de 8 de maig, per la qual es designa el Tribunal qualificador de les proves selectives per a l'accés, pel sistema de promoció interna, a la Subescala d'Intervenció-Tresoreria, categoria Superior, de l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Ordre TDF/634/2024, de 19 de juny, per la qual es modifica la composició del Tribunal qualificador de les proves selectives per a l'accés, pel sistema de promoció interna, a la Subescala d'Intervenció-Tresoreria, categoria Superior, de l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, convocades per Ordre TDF/288/2024, de 18 de març.

Ordre TDF/545/2024, de 5 de juny, per la qual s'aprova la relació provisional de persones admeses i excloses en les proves selectives per a l'accés, pel sistema de promoció interna, a la Subescala d'Intervenció-Tresoreria, categoria Superior, de l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, convocades per l'Ordre TDF/288/2024, de 18 de març.

Llistat provisional d'admesos. Publicat el 10 de juny de 2024.

Instruccions per a l'esmena de sol·licituds. Publicat el 10 de juny de 2024.

Ordre TDF/675/2024, de 28 de juny, per la qual s'aprova la relació definitiva de persones admeses i excloses de les proves selectives per a l'accés a la Subescala d'Intervenció-Tresoreria, categoria Superior, de l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, convocades per l'Ordre TDF/288/2024, de 18 de març.

Llistat definitiu d'admesos. Publicat 03/07/2024.

FASE DE CONCURSO:

Annex I. Valoració dels aspirants que han sol·licitat participar pel sistema de concurs de mèrits. Publicat el 09/07/2024

Annex II. Relació d'aspirants que han superat el procés selectiu per concurs de mèrits. Publicat el 09/07/2024.

PROVA D'APTITUD:

Nota informativa (data, lloc, hora i format examen). Publicat el 16/07/2024.

Distribució d'opositors per aules. Publicat el 16/07/2024.