Intervención-Tesorería de Entrada. Libre. OEP 2017

Convocatoria

Order HFP/512/2018, de 21 de maig, per la qual es convoquan les proves selectives per l´accés lliure a la Subescala d´Intervención-Tresoreria, categoría d´entrada, de l´Escala de funcionaris d´administració local amb habilitació de carácter nacional.

Nota informativa presentació modelo 790

 

 

Ordre TFP/700/2018, de 29 de juny, per la qual es designen els tribunals qualificadors de les proves selectives per a l´accés lliure a la Subescala de Intervenció-Tresoreria de l´escala de funcionaris d´administració local amb habilitació de caràcter nacional.

 

 

Ordre TFP/832/2018 de 31 de juliol, per la qual es corregixen errors en l´Ordre TFP/700/2018, de 29 de juny, per la qual es designen els tribunals qualificadors.

Ordre TFP/831/2018 de 31 de juliol, per la qual es modifica la composició del Tribunal núm. 1.

Ordre TFP/997/2018, de 27 de septimebre, per la qual es modifica la composició del Tribunal núm. 2.

Ordre TFP/1045/2018, de 8 de octubre, per la qual es nomenen assesores especialistes per a la realizació de la prova complementária do carácter voluntari de les proves selectivas per a l´accés a la Subescala de Intervenció-Tresoreria, convocades per l´Ordre HFP/512/2018, de 21 de maig.

Resolució de 10 de juliol de 2018, de la Secretaria d´Estat de Funció Pública, per la qual s´aprova la relació provisional d´admesos i exclosos i s´anuncia la data, hora i lloc de celebració del primer exercici.

 

 

Llista provisional d´admesos.

 

 

Llista provisional d´exclosos.

 

Forma d´esmenar.

 

 

Modelo 790.

 

Relació de 31 de juliol de 2018, de la Secretaría d´Estat de Funció Pública, per la qual s´aprova la relació definitiva d´admesos i exclusos.

Relació definitiva d´admesos.

 

Cronograma orientatiu

 

 

PRIMER EXERCICI

 Distribució opositors per aula.

 Aulas primer exercici.

Data, hora i lloc de celebració de l´Acte públic d´obertura de sobres.

Qualificaciones del primer exercici

Tribunal 1

Tribunal 2

SEGON EXERCICI

Crida per al segon exercici

Tribunal 1

Tribunal 2

Qualificacions del segon exercici

1. Setmanes del 9 al 11 de octubre

     Tribunal 1

     Tribunal 2

2. Setmanes del 15 al 19 de octubre

       Tribunal 1.

       Tribunal 2.

3. Setmane del 22-23 de octubre:

        Tribunal 1.

        Tribunal 2.

 

 

TERCER EXERCICI:

 

El tercer exercici tendrá lloc el dissabte 27 de octubre de 2018, a les 10:00 horas, a la seu de I´Institut d´Administració Pública, al carrer Atocha, núm. 106, Madrid.

 

Nota informativa sobre els textos legals que es poden consultar en l'exercici pràctic.

 

Normes per a la realització de l'exercici pràctic d'Intervenció-Tresoreria.

Distribució opositors per aula.

 Data, hora i lloc de celebració de l´Acte públic d´obertura de sobres.

 

Qualificacions del tercer exercici;

    Tribunal 1.

    Tribunal 2.

Prova de llengua complementaris

La prova de llengua complementaris se celebrarà el dissabte, novembre 17, 2018, a les 10 hores a la seu de la National Institut d'administració pública en la Calle Atocha, n º 106.

Distribució opositors per aula.

Qualificacions de la prova complementària d'idiomes:

    Tribunal 1.
    Tribunal 2.

Relació d'aspirants aprovats i puntuació aconseguida:

   Tribunal 1.
   Tribunal 2. 

 Resolución de 27 de noviembre de la Secretaria d´Estat de Funció Publica, per la qual es publica la relació d´aprovats.

 

Ordre de nomenament funcionaris en practiques.

Order de nomenament de funcionaris de Carrera. Publicat el 07 d´novembre de 2019.