Subescala de Intervención-Tesorería, categoría de Entrada, acceso libre. Oferta de Empleo Público 2018

Ordre TFP/373/2019, de 26 de març, per la qual es convoquen proves selectives per a l´accés lliure a la subescala d´Intervenció-Tresoreria, de l´Escala de funcionaris d´administració local amb habilitació de carácter nacional

Nota informativa

Correcció d´ errors. Ordre TFP/463/2019, de 23 d´abril.

Ordre TFP/629/2019, de 5 de juny, per la qual s´amplia el termini per a la celebració del pimer exercici de la fase d´oposició.

Orden TFP/592/2019, de 3 de juny, per la qual s´aprova la relació provisional d´admesos i exlosos i s´anuncia la data, hora i lloc de celebració del primer exercici.

Lista provisonal d´admesos. Publicat 04/06/2019.

Lista provisonal d´exclosos. Publicat 04/06/2019.

Forma d´esmenar. Publicat 04/06/2019.

Orden TFP/682/2019, de 20 d´juny, per la qual es designen els tribunals qualificadors de les proves selectives per a l´accés lliure a la Subescala de intervención-Tesorería, categoría de entrada, de l´escala de funcionaris d´administració local amb habilitació de carácter nacional.

Orden TFP/836/2019, de 30 de juliol, per la qual s´aprova la relació definitiva d´admesos i exclosos de les proves selectives per a l´accés lliure a la Subescala d´Intervenció- Tresoreria, categoría d´entrada, de l´Escala de funcionaris d´administració local amb habilitació de carácter nacional, covocadas per l´ordre TFP/373/2019, de 26 de març.

Relació definitiva d´admesos. Publicat el 2 d´agost de 2019.

Relació definitiva d´exclosos. Publicat el 2 d´agost de 2019.

Primer exercici:

Distribució d´opositors per aulas. Publicat el 8 d´agost de 2019.

Crida per al primer exercici. Publicat el 12 d´setembre de 2019.

Tribunal 1

Tribunal 2

Qualificacions del primer exercici. publicat el 17 de desembre de 2019.

Tribunal 1

Tribunal 2

-Rectificació Qualificacions del primer exercici de l'Tribunal 2 febrer

Segon Exercici
Crides per al segon exercici. Publicat el 17 de desembre de 2019.
Tribunal 1

Tribunal 2

 -Rectificació Crides de el primer exercici de l'Tribunal 2 febrer

Nota de informacion ordre de criada

 

-Nota informativa rectificala relativa a ordre de crides

Qualificacions del segon exercici. publicat el 20 de març de 2020.

Tribunal 1

Tribunal 2

 

Ordre TFP / 302/2020, de 23 de març, per la qual es nomenen assessors especialistes per a la realització de la prova complementària de caràcter voluntari, de les proves selectives per a l'accés lliure a la subescala d'Intervenció-Tresoreria, categoria d'entrada, de l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, convocades per Ordre TFP / 373/2019, de 26 de març.Publicat el 30 de març de 2020

Nota informativa sobre els processos selectius d'accés lliure a l'Escala de Funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional. Publicada el 30 de març de 2020.

Nota informativa en relació al tercer exercici i la prova d´idiomes. Publicat el 5 de junny de 2020.

Tercer Exercici i Prova Complementària d'idiomes

Data, Hora i Lloc de realització del tercer exercici i de la prova complementària d'idiomes. Publicat el 26/06/2020.

Relació de normes per a la realització de l'exercici pràctic. Publicat el 26/06/2020.

Nota informativa sobre els textos legals. Publicada el 26/06/2020

Distribució d'opositors per aules per al tercer exercici. Publicat el 26/06/2020.

Distribució d'opositors per aules per a la prova complementària d'idiomes. Publicat el 26/06/2020.

Relació de normes per a l'exercici pràctic modificada. Publicat el 03/07/2020.

Protocol d'actuació per a la realització dels processos selectius de Funcionaris d'Administració Local amb Habilitació de caràcter Nacional OEP2018, a conseqüència del COVID-19. Publicat el 13/07/2020.

Declaració responsable COVID-19. Publicada el 13/07/2020.

Normes d'accés a l'INAP per a la celebració del tercer exercici i de la prova complementària d'idiomes. Publicat el 13/07/2020.

Data, hora i lloc de celebració de l´acte públic d´obertura de sobres del tercer exercici. Publicat el 29/09/2020.

Declaració responsable COVID-19. Publicat el 29/09/2020.

Qualificacions del tercer exercici. Pubblicat el 7/10/2020.

Tribunal 1

Tribunal 2

Qualificacions de prova complementaria d´idiomes. Publicat el 9/10/2020.

Tribunal 1

Tribunal 2

Relació d´aspirants aprovats i puntuació obtinguda. Publicat el 9/10/2020.

Tribunal 1

Tribunal 2

Resolució de 29 d'octubre de 2020, de la Secretaria d'Estat de Política Territorial i Funció Pública, per la qual es publica la relació d'aprovats.

Ordre de nomenament com a funcionaris en pràctiques. Publicat el 21 de desembre de 2020.

Ordre de nomenament com a funcionaris de carrera. Publicat el 26/11/2021.