Intervención-Tesorería, categoría de Entrada. Promoción Interna. OEP 2017 y 2018

Convocatoria:

 

Ordre TFP/1109/2018, de 18 de octubre, per la qual es convoquan les proves selectives per l´accés per promoció interna a la Subescala d´Intervención-Tresoreria, categoría d´entrada, de l´Escala de funcionaris d´administració local amb habilitació de carácter nacional.

Nota informativa presentació modelo 790.

Resolució de 17 d´desembre de 2018, de la Secretaría d´Estat de Funció Pública, per la qual s´aprova la relació provisional d´admesos i exclosos

 

 Lista provisional d´admesos.

 

Lista provisional d´exclosos.

 

Resolució de 17 d´desembre de 2018, de la Secretaria d´Estat de Funció Pública, per la qual s´aprova la correcció d´errors.