Intervención-Tesorería, categoría de Entrada. Promoción Interna. OEP 2017 y 2018

Convocatoria:

 

Ordre TFP/1109/2018, de 18 de octubre, per la qual es convoquan les proves selectives per l´accés per promoció interna a la Subescala d´Intervención-Tresoreria, categoría d´entrada, de l´Escala de funcionaris d´administració local amb habilitació de carácter nacional.

Nota informativa presentació modelo 790.

Resolució de 17 d´desembre de 2018, de la Secretaría d´Estat de Funció Pública, per la qual s´aprova la relació provisional d´admesos i exclosos

 

 Lista provisional d´admesos.

 

Lista provisional d´exclosos.

 

Resolució de 17 d´desembre de 2018, de la Secretaria d´Estat de Funció Pública, per la qual s´aprova la correcció d´errors.

Ordre TFP/107/2019, de 6 de febrero, per la qual s'amplia el termini previst per a la celebració del primer exercici de la fase d'oposició.

Ordre TFP/171/2019, de 21 de febrero, per la qual es deigna el Tribunal qualificador de les proves selectives per a l´accés per promoció interna a la Subescala d´Intervenció-Tesoreria, categoría d´entrada.

Cronograma orientatiu

 Primer exercici:

El primer exercici tendrá lloc el dissabte dia 16 de març de 2019, a les 12,00 horas, en la seu de I´Institut Nacional d´Administració Pública, carrer Atocha, núm. 106, Madrid.

Resolució de 22 de febrero de 2019, de I´Institut Nacional d´Administració Pública, per la qual s´aprova la relació definitiva d´admesos i exclusos i s´anuncia data, hora i lloc de celebració del primer exercici.

Distribució d´opositors per aulas.

Cronograma orientatiu