Intervención-Tesorería, categoría de Entrada. Promoción Interna. OEP 2017 y 2018

Convocatoria:

 

Ordre TFP/1109/2018, de 18 de octubre, per la qual es convoquan les proves selectives per l´accés per promoció interna a la Subescala d´Intervención-Tresoreria, categoría d´entrada, de l´Escala de funcionaris d´administració local amb habilitació de carácter nacional.

Nota informativa presentació modelo 790.

Resolució de 17 d´desembre de 2018, de la Secretaría d´Estat de Funció Pública, per la qual s´aprova la relació provisional d´admesos i exclosos

 

 Lista provisional d´admesos.

 

Lista provisional d´exclosos.

 

Resolució de 17 d´desembre de 2018, de la Secretaria d´Estat de Funció Pública, per la qual s´aprova la correcció d´errors.

Ordre TFP/107/2019, de 6 de febrero, per la qual s'amplia el termini previst per a la celebració del primer exercici de la fase d'oposició.

Ordre TFP/171/2019, de 21 de febrero, per la qual es deigna el Tribunal qualificador de les proves selectives per a l´accés per promoció interna a la Subescala d´Intervenció-Tesoreria, categoría d´entrada.

Cronograma orientatiu

 Primer exercici:

El primer exercici tendrá lloc el dissabte dia 16 de març de 2019, a les 12,00 horas, en la seu de I´Institut Nacional d´Administració Pública, carrer Atocha, núm. 106, Madrid.

Resolució de 22 de febrero de 2019, de I´Institut Nacional d´Administració Pública, per la qual s´aprova la relació definitiva d´admesos i exclusos i s´anuncia data, hora i lloc de celebració del primer exercici.

Distribució d´opositors per aulas.

Cronograma orientatiu

Data, hora i lloc de celebració de l´Acte Public d´obertura de sobres.

Qualificaciones del primer exercici. Publicat 13/04/2019

Segon exercici.

El Egon exercici tendrá lloc el dissabte dia 18 de maig de 2019, a les 16:00 hores, en la seu de l´Institut Nacional d´Administració Pública, carrer Atocha, núm. 106, Madrid (informació publicada el 30/04/2019).

Nota informativa sobre els textos legals que es poden consultar en l´exercici práctic. (informació publicada el 10/05/2019).

Normes per a la relació de l´exercici práctic d´Intervenció-Tresoreria. (informació publicada el 10/05/2019).

Distribució d´opositors per aulas. (informació publicada el 13/05/2019)

Data, hora i lloc de celebració de l´acte public d´obertura de sobres. Publicado 03/06/2019.

Lista de qualificacions. Publicado 7/06/2019.

Fase de Concurs:

Puntuacions de la fase de concurs. Publicado 19/06/2019.

Relació definitiva d´aspirants que han aprovat i superat el procés selectiu. Publicado 19/06/2019

Ordre TFP/700/2019, de 26 de juny, per la qual es publica la relació d´aprovats de les proves selectives per a l´ingrés, per promoció interna, en la Subescala d´Intervenció-Tresoreria, categoría d´entrada, de l´Escala de funcionaris d´administració local ab habilitació de carácter nacional, convocats per l´Ordre TFP/1109/2018, 18 d´octubre.

Ordre de nomenament funcionaris en practiques. Publicat el 8 d´agost de 2019.

Order de nomenament de funcionaris de Carrera. Publicat el 19 d´octubre de 2019.