Convocatoria:

Resolución de 16 de diciembre de 2020, de la Secretaría General de Función Pública, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso, por promoción interna, a la subescala de Intervención-Tesorería, categoría de entrada, de la Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.

Resolució de 12 de febrer de 2021, de la Secretaria General de Funció Pública, per la qual s'aprova la relació provisional d'admesos i exclosos i s'anuncia lloc, data i hora de celebració del primer exercici de les proves selectives per a l'accés per promoció interna a la subescala d'Intervenció-Tresoreria, categoria d'entrada, de l'Escala de funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, convocades per la Resolució de 16 de desembre de 2020.

 

Llistat provisional d'admesos (Annex I). Publicat el 20 de febrer de 2021.
 

Llistat provisional d'exclosos (Annex II). Publicat el 20 de febrer de 2021.

 

Instruccions per a l'Esmena de Sol·licituds. Publicat el 20 de febrer de 2021.

 

Cronograma. Publicat el 20 de febrer de 2021.

 

Resolució de 26 de febrer de 2021, de la Secretaria General de Funció Pública, per la qual es designa el Tribunal qualificador de les proves selectives per a l'accés per promoció interna a la subescala de Intervención-Tesorería, categoria d'entrada, de l'Escala de funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

 

Resolució de 24 de març de 2021, de l'Institut Nacional d'Administració Pública, per la qual s'aprova la relació definitiva d'admesos i exclosos per a l'accés per promoció interna a la Subescala d'Intervenció-Tresoreria, categoria d'entrada, de l'Escala de funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, convocades per la Resolució de 16 de desembre de 2020.

 

La Resolució de 24 de març de 2021, desenvolupa en el seu contingut l'hora, data i lloc de celebració del primer exercici, els torns d'accés al centre, el protocol Covid-19 i la declaració responsable que hauran de portar degudament emplenada i signada el dia de celebració de l'exercici.

 

Llistat definitiu d'admesos (Annex I). Publicat el 29 de març de 2021.

 

Resolució de 17 de maig de 2021, de la Secretaria General de Funció Pública, per la qual es modifica la composició del Tribunal qualificador de les proves selectives per a accés, per promoció interna, a la Subescala d'Intervenció-Tresoreria, categoria d'entrada, de l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, convocades per Resolució de 16 de desembre de 2020.

 

PRIMER EXERCICI:

Distribució d'opositors per aules. Publicat 29/03/2021.

Data, hora i lloc de celebració de l'acte públic d'obertura de sobres del primer exercici. Publicat el 25/05/2021.

Declaració Responsable COVID-19. Publicat el 25/05/2021.

Qualificacions Primer Exercici. Publicat el 2/06/2021.

SEGON EXERCICI:

Data, hora i lloc de celebració del segon exercici. Publicat el 3/06/2021.

Distribució d'opositors per aules. Publicat el 9/06/2021.

Relació de normes per a la realització del segon exercici. Publicat el 14/06/2021.

Nota informativa sobre els textos legals. Publicat el 14/06/2021.

Data, hora i lloc de celebració de l'acte públic d'obertura de sobres del segon exercici. Publicat el 2/07/2021.

Qualificacions segon exercici. Publicat el 8/07/2021.

FASE DE CONCURS:

Puntuació de la fase de concurs. Publicat el 20/07/2021.

Relació definitiva d'aspirants que han aprovat i superat el procés selectiu. Publicat el 21/07/2021.

Resolució de 27 de juliol de 2021, de la Secretaria General de Funció Pública, per la qual es publica la relació d'aprovats de les proves selectives per a l'ingrés per promoció interna en la Subescala d'Intervenció-Tresoreria, categoria d'entrada, de l'Escala de funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Ordre de nomenament com a funcionaris en pràctiques. Publicat el 2/08/2021.

Ordre de nomenament com a funcionaris de carrera. Publicat el 29/11/2021.