Convocatòria permanent per a la contractació de projectes de recerca

Aviso

En estos momentos el INAP está reorientando su actividad de fomento de la investigación en Administración pública. Estamos trabajando en la publicación de una nueva convocatoria para la financiación de proyectos externos de investigación.
Gracias por su comprensión. 
Disculpen las molestias.

L'investigació en l´INAP

L'INAP, en el marc del seu Pla estratègic general 2012-2015, ha acordat posar en marxa una línia de finançament oberta per a la contractació de l'execució de projectes de recerca que s'inscriguin en les seves línies prioritàries de treball, mitjançant una convocatòria permanent que s'inicia a partir de maig de 2013.

Aquesta convocatòria està subjecta al Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic. Per tant, es recorda que no es tracta d'una convocatòria competitiva de subvencions o ajudes sotmesa a la Llei 28/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  

Línies de recerca prioritàries de l'INAP 2013

  • Innovació social
  • Funció pública
  • Innovació administrativa
  • Innovació formativa
  • Estudis territorials

Condicions exigides a l'investigador o equip d'investigadors

Cada investigador o equip de recerca només pot presentar una única proposició, l'import de la qual no excedeixi els 14.900 euros, IVA exclòs (18.029 euros, 21% de IVA incluido). No poden sol·licitar aquests projectes, a partir de l'any 2014, aquells investigadors que hagin rebut finançament durant l'any anterior a la presentació de la sol·licitud.

 

Procediment de contractació

1. Presentació de proposicions

Cada proposició ha d'incloure el projecte de recerca, el currículum vitae de cadascun dels membres de l'equip de recerca i un cronograma o diagrama de Gantt per als quals cal utilitzar els següents models normalitzats:

Les proposicions han de formular-se únicament a través de la seu electrònica de l'INAP, per a la qual cosa és necessari disposar del DNI electrònic o de qualsevol altre certificat electrònic admès per les administracions públiques.

La presentació d'una proposició implica l'atorgament de l'autorització dels membres de l'equip de recerca del projecte per a la seva inclusió com a experts en el Banc de Coneixements de l'INAP.

2. Avaluació de proposicions i propostes d'adjudicació de contractes

La Comissió d'Avaluació de Projectes de Recerca, designada per la directora de l'INAP, estarà formada per: 

PRESIDENTA

  • La directora de l'INAP

VOCALS

  • Un vocal assessor del INAP.
  • Un catedràtic de Ciència Politica i de l´Administració.
  • Un catedràtic de Dret Administratiu.

 

SECRETARIA

  • La cap del Centre de Estudis i Gestió del Coneixement de l'INAP.

Aquesta comissió es reunirà periòdicament per avaluar les proposicions rebudes, la seva validesa científica i la seva adequació a les línies de recerca prioritàries de l'INAP, i comunicarà a cada proponent, en el termini de tres mesos, la decisió de la comissió a la seva proposició.

Els criteris d'avaluació emprats seguiran les directrius de l'ANEP (vegeu document de preguntes freqüents FAQ convocatòria permanent de projectes de recerca). 

La comissió elevarà les propostes d'adjudicació de contractes al director de l'INAP.

3. Contractació de projectes de recerca

En cas que sigui seleccionat, el projecte de recerca s'executarà mitjançant un contracte amb l'INAP i la seva durada no podrà superar l'any.

En aquest sentit, només podran contractar les persones naturals o jurídiques que tinguin plena capacitat d'obrar, no estiguin sotmeses a una prohibició de contractar i puguin acreditar la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional, segons el cas.

Les persones jurídiques només poden ser adjudicatàries de contractes les prestacions dels quals estiguin compreses dins dels fins, objecte o àmbit d'activitat que, segons els seus estatuts o regles fundacionals, els siguin propis.

El beneficiari de la concessió adquireix el compromís de publicar els resultats del projecte de recerca amb l'INAP. En tot cas, l´INAP es reservarà el dret d'edició dels productes derivats del projecte durant dos anys comptats a partir del lliurament de l´informe final. Per la seva banda, els autors es comprometen a elaborar almenys un article durant el desenvolupament del projecte i una monografia en acabar-lo per a la possible inclusió en les publicacions electròniques o en suport paper de l'INAP, i hauran de sol·licitar per escrit a l'institut l'autorització per a l'eventual publicació del treball de recerca en qualsevol altre mitjà. En aquest cas, es farà constar que ha estat finançat per l'INAP. Així mateix, es compromet a acceptar la invitació que l'institut, si escau, li farà arribar per participar en algun dels seminaris, de les trobades o de les jornades que organiza per tal d'exposar els resultats que ha assolit en la recerca. 

 

Informació addicional

L'INAP facilitarà informació sobre la convocatòria en el Departament de Publicacions, Estudis i Documentació, en els telèfons 91 273 91 38, per correu electrònic a l'adreça investigacion@inap.es i a través de https://www.inap.es/convocatoria-permanente

Si teniu cap dubte, podeu consultar les preguntes i respostes més freqüents (FAQ convocatòria permanent de projectes de recerca).