Sol·licitud general, queixes, suggeriments, recursos i al·legacions

 Aquest servei permet als usuaris dels serveis de l'INAP la presentació electrònica de sol·licituds generals, queixes, suggeriments, recursos i al·legacions, així com el seu seguiment.

Aquest servei requereix, per a la identificació, els sistemes de signatura electrònica indicats a l'article 9.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Així mateix, les sol·licituds generals, les queixes, els suggeriments i els recursos presentats a través d'aquest servei electrònic han d'estar subscrites amb la signatura electrònica de l'interessat.

A aquests efectes, s'entén per:

  • Sol·licitud general: la petició que es realitza a l'INAP per a la consideració o l'execució d'un interès legítim de l'interessat
  • Queixa: la manifestació de protesta contra les accions omeses o desenvolupades per l'INAP o el seu personal, en especial les contingudes en els compromisos recollits a les cartes de serveis de l'institut.
  • Suggeriment: la proposta que s'adreci a l'INAP per tal de millorar els seus serveis, en especial els anunciats a les cartes de serveis de l'institut.
  • Recurs: el de caràcter administratiu fundat en qualsevol dels motius de nul·litat o anul·labilitat previstos als articles 47 i 48 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i dirigit contra les resolucions o els actes de tràmit quan aquests últims decideixin, directament o indirectament, el fons de l'afer; determinin la impossibilitat de continuar el procediment, o produeixin indefensió o perjudici irreparable als drets i els interessos legítims.

Formulades la sol·licitud general, la queixa, el suggeriment o el recurs per part de l'usuari, aquest rebrà constància de la seva presentació a través del mateix servei electrònic emprat, i s'iniciarà a continuació el procediment corresponent, que s'ajustarà a la seva normativa reguladora.

Accés al servei de sol·licitud general, queixes, suggeriments, recursos i al·legacions