Secretaría, categoría Superior. OEP 2016, 2017 y 2018

Convocatoria:

Ordre TFP/1357/2018, de 19 de desembre, per la qual es convoque proves selectives per l´accés a la Subescala de Secretaría, categoría superior, de l´Escala de funcionaris d´administració local amb habilitació de carácter nacional.

TAXES- Nota informativa presentació model 790.

OPCIÓ PROVA D´APTITUD,CONCURS O TOTS DOS SISTEMES-Nota informativa presentació model 790.

Ordre TFP/10/2019, de 10 de gener, per la qual es corregeixen errors en l´ordre TFP/1357/2018, do 19 de desembre, per la qual es convoquen proves selectives per a l´acces a a Subescala de Secretária, categoría superior, de l´Escala de funcionaris d´administració local amb habilitació de carácter nacional.

Resolució de 27 de febrer de 2019, de I´Institut Nacional d´Administració Pública, per la qual s´aprova la relació provisional d´admesos i exclosos

Annex I. Lista provisional d´admesos.

Order TFP/329/2019, de 21 de març, per la qual es designa el Tribunal qualificador de les proves selectives per a l´accés a la Subescala de Secretaria, categoría Superior.

 Resolució de 22 de març de 2019, del I´Institut Nacional d´Administració Pública, per la qual s´aprova la relació definitiva d´admesos i exclosos i s´anuncia data, hora i lloc de celebració de la prova d´aptitud de les proves selectives per a l´accés a la Subescala de Secretaria.

Annexo I Relació definitiva d´admesos

Annexo II Realció definitva d´exclosos

Ordre HFP/130/2022, de 23 de febrer, per la qual es designa el Tribunal qualificador de les proves selectives per a l'accés a la Subescala de Secretaria, categoria superior, de l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, en compliment de la sentència de 27 de desembre de 2021, de l'Audiència Nacional de la Sala contenciosa administrativa.

FASE DE CONCURS:

Annex I Valoració dels aspirants que han sollicitat participar pel sistema de concurs de mérits.

Annex II Relació d´aspirants que han superat el procés selectiu per concurs de mérits.

Acta Fase de Concurs (Annex I i Annex II), en compliment de la sentència de 27 de desembre de 2021, de la Sala dels Contenciós-Administratiu de l'Audiència Nacional. Publicat el 18/03/2022.

PROVA D´APTITUD:

Nota informativa orientativa sobre els textos legals per a la realizació de la prova d´aptitud. Publicat el 08/04/2019.

Normes per a la realizaició de la prova d´aptitud de Secretaria, categoría superior. Publicat el 08/04/2019.

Distribució d´opositors per aulas. Publicat el 09/04/2019

Acte Public d´obertura de sobres. Publicat el 30/05/2019

Lista de qualificacions. Publicado el 3/07/2019.

Relació definitiva d´aspirants que han superat el procés selectiu. Publicado el 3/07/2019.

Relació definitiva d'aspirants que han superat el procés selectiu, en compliment de la sentència de 27 de desembre de 2021, de la Sala Contenciós-Administratiu de l'Audiència Nacional. Publicat el 18/03/2022.

Ordre TFP/814/2019, de 26 de juliol, per la qual es nomenen funcionaris de carrera, pel sistema de promoció interna, de l´Escala de funcionaris d´administració local amb habilitació de carácter nacional, Subescala Secretaria, categoría superior.