Secretaría, categoría Superior. OEP 2016, 2017 y 2018

Convocatoria:

Ordre TFP/1357/2018, de 19 de desembre, per la qual es convoque proves selectives per l´accés a la Subescala de Secretaría, categoría superior, de l´Escala de funcionaris d´administració local amb habilitació de carácter nacional.

TAXES- Nota informativa presentació model 790.

OPCIÓ PROVA D´APTITUD,CONCURS O TOTS DOS SISTEMES-Nota informativa presentació model 790.

Ordre TFP/10/2019, de 10 de gener, per la qual es corregeixen errors en l´ordre TFP/1357/2018, do 19 de desembre, per la qual es convoquen proves selectives per a l´acces a a Subescala de Secretária, categoría superior, de l´Escala de funcionaris d´administració local amb habilitació de carácter nacional.

Resolució de 27 de febrer de 2019, de I´Institut Nacional d´Administració Pública, per la qual s´aprova la relació provisional d´admesos i exclosos

Annex I. Lista provisional d´admesos.

Order TFP/329/2019, de 21 de març, per la qual es designa el Tribunal qualificador de les proves selectives per a l´accés a la Subescala de Secretaria, categoría Superior.

 Resolució de 22 de març de 2019, del I´Institut Nacional d´Administració Pública, per la qual s´aprova la relació definitiva d´admesos i exclosos i s´anuncia data, hora i lloc de celebració de la prova d´aptitud de les proves selectives per a l´accés a la Subescala de Secretaria.

Annexo I Relació definitiva d´admesos

Annexo II Realció definitva d´exclosos

FASE DE CONCURS:

Annex I Valoració dels aspirants que han sollicitat participar pel sistema de concurs de mérits.

Annex II Relació d´aspirants que han superat el procés selectiu per concurs de mérits.

PROVA D´APTITUD:

Nota informativa orientativa sobre els textos legals per a la realizació de la prova d´aptitud. Publicat el 08/04/2019.

Normes per a la realizaició de la prova d´aptitud de Secretaria, categoría superior. Publicat el 08/04/2019.

Distribució d´opositors per aulas. Publicat el 09/04/2019

Acte Public d´obertura de sobres. Publicat el 30/05/2019

Lista de qualificacions. Publicado el 3/07/2019.

Relació definitiva d´aspirants que han superat el procés selectiu. Publicado el 3/07/2019.

Ordre TFP/814/2019, de 26 de juliol, per la qual es nomenen funcionaris de carrera, pel sistema de promoció interna, de l´Escala de funcionaris d´administració local amb habilitació de carácter nacional, Subescala Secretaria, categoría superior.