Secretaría, categoría Superior. OEP 2016, 2017 y 2018

Convocatoria:

Ordre TFP/1357/2018, de 19 de desembre, per la qual es convoque proves selectives per l´accés a la Subescala de Secretaría, categoría superior, de l´Escala de funcionaris d´administració local amb habilitació de carácter nacional.

TAXES- Nota informativa presentació model 790.

OPCIÓ PROVA D´APTITUD,CONCURS O TOTS DOS SISTEMES-Nota informativa presentació model 790.

Ordre TFP/10/2019, de 10 de gener, per la qual es corregeixen errors en l´ordre TFP/1357/2018, do 19 de desembre, per la qual es convoquen proves selectives per a l´acces a a Subescala de Secretária, categoría superior, de l´Escala de funcionaris d´administració local amb habilitació de carácter nacional.