Convocatoria

Resolució de 16 de juliol de 2021, de la Secretaria General de Funció Pública, per la qual es convoquen proves selectives per a l'accés a la Subescala de Secretaria, categoria superior, de l'Escala de funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Nota informativa. Publicada el 23/07/2021

Ordre HFP/976/2021, de 15 de setembre, per la qual s'aprova la relació provisional d'admesos i exclosos de les proves selectives per a accés a la subescala de Secretaria, categoria superior, de l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, convocades per Resolució de 16 de juliol de 2021.

Llistat provisional d'admesos. Publicat el 20/09/2021.

Llistat provisional d'exclosos. Publicat el 20/09/2021.

Instruccions per a l'esmena de sol·licituds. Publicat el 20/09/2021.

Ordre HFP/1254/2021, de 12 de novembre, per la qual s'amplia el termini previst per a la celebració de la fase de concurs de mèrits de la Resolució de 16 de juliol de 2021, de la Secretaria General de Funció Pública, per la qual es convoquen proves selectives per a l'accés a la subescala de Secretaria, categoria superior, de l'Escala de funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Ordre HFP/1432/2021, de 17 de desembre, per la qual es designa el Tribunal qualificador de les proves selectives per a l'accés a la Subescala de Secretaria, categoria superior, de l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, convocades per Resolució de 16 de juliol de 2021.

Ordre HFP/1433/2021, de 20 de desembre, per la qual s'aprova la relació definitiva d'admesos i exclosos de les proves selectives per a l'accés a la Subescala de Secretaria, categoria superior, de l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, convocades per la Resolució de 16 de juliol de 2021.

Llistat definitiu d'admesos. Publicat el 23/12/2021.

Cronograma orientatiu. Publicat el 23/12/2021.

Ordre HFP/342/2022, de 19 d'abril, per la qual es modifica la composició del Tribunal qualificador de les proves selectives per a accés a la subescala de Secretaria, categoria superior, de l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, convocades per Resolució de 16 de juliol de 2021.

FASE DE CONCURS:

Annex I Valoració dels aspirants que han sol·licitat participar pel sistema de concurs de mèrits. Publicat el 20/01/2022.

Annex II Relació d'aspirants que han superat el procés selectiu per concurs de mèrits. Publicat el 20/01/2022.

PROVA D'APTITUD:

Data, hora i lloc de celebració de la prova d'aptitud. Publicat el 18/02/2022.

Distribució d'opositors per aules. Publicat el 18/02/2022.

Nota informativa sobre textos legals per a la realització de la prova d'aptitud. Publicat el 10/03/2022.

Relació de normes per a la realització de la prova d'aptitud. Publicat el 10/03/2022.

Data, hora i lloc de celebració de l'acte públic d'obertura. Publicat el 13/06/2022.

Llistat de qualificacions. Publicat 20/06/2022

Relació definitiva d'aspirants que han superat el procés selectiu. Publicat 20/06/2022.

Orden HFP/655/2022, de 11 de julio, por la que se nombra personal funcionario de carrera, por el sistema de promoción interna, de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, subescala Secretaría, categoría superior. Publicat 15/07/2022.