Convocatoria: 

Ordre HFP/1331/2022, de 23 de desembre, per la qual es convoquen proves selectives per a l'accés, pel sistema de promoció interna, a la Subescala de Secretaria, categoria Superior, de l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Nota informativa. Publicat el 30/12/2022.
Cronograma. Publicat el 30/12/2022.

Ordre HFP/194/2023, de 27 de febrer, per la qual s'aprova la relació provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives per a l'accés, pel sistema de promoció interna, a la Subescala de Secretaria, categoria Superior, de l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, convocades per l'Ordre HFP/1331/2022, de 23 de desembre.

Llistat provisional d'admesos. Publicat l'1 de març de 2023.

Instruccions per a l'esmena de sol·licituds. Publicat l'1 de març de 2023.

Ordre HFP/195/2023, de 27 de febrer, per la qual es designa el Tribunal qualificador de les proves selectives per a l'accés, pel sistema de promoció interna, a la Subescala de Secretaria, categoria Superior, de l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, convocades per Ordre HFP/1331/2022, de 23 de desembre.

Causes d'exclusió. Publicat el 01/03/2023.

Ordre HFP/361/2023, de 9 d'abril, per la qual s'aprova la relació definitiva de persones admeses i excloses de les proves selectives per a l'accés, pel sistema de promoció interna, a la Subescala de Secretaria, categoria Superior, de l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, convocades per Ordre HFP/1331/2022, de 23 de desembre.

Llistat definitiu d'admesos. Publicat el 13/04/2023.

Ordre HFP/535/2023, de 29 de maig, per la qual es modifica la composició del Tribunal qualificador de les proves selectives per a l'accés, pel sistema de promoció interna, a la Subescala de Secretaria, categoria superior, de l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, convocades per Ordre HFP/1331/2022, de 23 de desembre.

FASE DE CONCURSO:

Annex I. Valoració dels aspirants que han sol·licitat participar pel sistema de concurs de mèrits. Publicat el 24/04/2023.

Annex II. Relació d'aspirants que han superat el procés selectiu per concurs de mèrits. Publicat el 24/04/2023.

PROVA D'APTITUD:

Nota informativa (data, lloc, hora i format examen). Publicat el 26/05/2023.

Distribució d'opositors per aules. Publicat el 05/06/2023.