Secretaría de Entrada. Libre. OEP 2017

Convocatoria

Order HFP/513/2018, de 21 de maig, per la qual es convoquan les proves selectivas pera l´accés lliure a la Subescala d´Secretaria, categoría d´entrada, de l´Escala de funcionaris d´administració local amb habilitació de carácter nacional.

Nota informativa presentació modelo 790

Orden TFP/701/2018, de 29 de juny, per la qual es designen els tribunals qualificadors de les proves selectives per a l´accés lliure a la Subescala de Secretaría, categoría d´entrada, de l´Escala de funcionaris de l´administració local amb habilitació de carácter nacional.

 

Resolució de 10 de juliol de 2018, de la Secretaria d´Estat de Funció Pública, per la qual s´aprova la relació provisional d´admesos i exclosos i s´anuncia la data, hora i lloc de celebració del primer exercici.

Llista provisional d´admesos.

Llista provisional d´exclosos.

Forma d´esmenar.

Modelo 790.

Relació de 31 de juliol de 2018, de la Secretaría d´Estat de Funció Pública, per la qual s´aprova la relació definitiva d´admesos i exclusos.

Relació definitiva d´admesos.

Cronograma orientatiu.

Orden TFP/1044/2018, de 8 de octubre, per la qual es nomenen assesores especialistes per a la realizació de la prova complementária do carácter voluntari de les proves selectivas per a l´accés a la Subescala de Secretaria, convocades per l´Orden HFP/513/2018, de 21 de maig.

 PRIMER EXERCICI

Distribució d´opositors per aulas

Aules primer exercici

Data, hora i lloc de celebració de l´Acte públic d´obertura de sobres.

 Qualificaciones del primer exercici

Tribunal 1

   Tribunal 1- Lista de qualificacions rectificat

Tribunal 2

SUGON EXERCICI

Crida per al segon exercici

Tribunal 1

Tribual 2

    Tribunal 2- Lista rectificada de crides

Qualificacions del segon exercici

1. Setmanes del 9 al 11 de octubre

Tribunal 1

Tribunal 2

 

2. Setmanes del 15 al 19 de octubre

Tribunal 1.

Tribunal 2.

3. Setmanes del 22 al 23 de octubre

Tribunal 1.

Tribunal 2.

 

Tercer exercici:

El tercer exercici tendrá lloc el dissabte 27 de octubre, a les 10:00 horas, a la seu de l´Institut d´Administració Pública, al carrer Atocha, núm. 106, Madrid.

Nota informativa sobre els textos legals que es poden consultar en l'exercici pràctic.

Normes per a la realització de l'exercici pràctic de Secretaria d' Entrada.

Distribució d´opositors per aulas.

Data, hora i lloc celebració de l´Acte Públic d´obertura de sobres del Tercer exercici. 

Qualificacions del tercer exercici:

Tribunal 1

Tribunal 2

Prova Complementária d´idiomes:

La prova complementária d´idiomes es realizará el dissabte 17 de noviembre de 2018, a les 10:00 horas, a la seu de l´Institut d´Administració Pública, al carrer Atocha, núm. 106, Madrid.

Distribució d´opositors per aulas
Qualificacions de prova complementaria d´idiomes:

Tribunal 1

Tribunal 2

Relació d´aspirants aprovats i puntuació obtinguda:

Tribunal 1

Tribunal 2

Relación de 27 de noviembre de la Secretaria d´Estat de Funció Publica, per la qual es publica la relació d´aprovats.

Ordre de nomenament funcionaris en practiques

Order de nomenament de funcionaris de Carrera. Publicar el 07 d´novembre de 2019.