Secretaría, categoría de Entrada, acceso libre. Oferta de Empleo Público 2018

Orden TFP/375/2019, de 26 de marzo, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso libre a la Subescala de Secretaría, categoría de entrada, de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.

Nota informativa

Ordre TFP/627/2019, de 5 de juny, per la qual s´amplia el termini per a la celebració del primer exercici de la fase d´oposició.

Orden TFP/593/2019, de 3 de juny, per la qual s´aprova la relació provisional d´admesos i exclosos i s´anuncia la data, hora i lloc de celebració del primer exercici.

Lista provisional d´admesos. Publicat 04/06/2019.

Lista provisional d´exclosos. Publicat 04/06/2019.

Forma d´esmenar. Publicat 04/06/2019.

Orden TFP/681/2019, de 20 d´juny, per la qual es designen els tribunals qualificadors de les proves selectives per a l´accés lliure a la Subescala de Secretaria, categoría de entrada, de l´escala de funcionaris d´administració local amb habilitació de carácter nacional.