Secretaría, categoría de Entrada. Acceso Libre. OEP 2019.

Convocatoria

Resolució de 29 de juny de 2021, de la Secretaria General de Funció Pública, per la qual es convoquen proves selectives per a l'accés lliure a la Subescala de Secretaria, categoria d'entrada de l'Escala de funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Nota informativa. Publicada el 2/07/2021.

Ordre HFP/954/2021, de 8 de setembre, per la qual s'aprova la relació provisional d'admesos i exclosos de les proves selectives per a l'accés, pel sistema general d'accés lliure, a la subescala de Secretaria, categoria d'Entrada, de l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, convocades per Resolució de 29 de juny de 2021, de la Secretaria General de Funció Pública.

Llistat provisional d'admesos. Publicat el 13/09/2021.

Llistat provisional d'exclosos. Publicat el 13/09/2021.

Instruccions per a l'esmena de sol·licituds. Publicat el 13/09/2021.

Cronograma. Publicat el 24/09/2021.

Ordre HFP/1101/2021, de 7 d'octubre, per la qual es designa el Tribunal qualificador de les proves selectives per a l'accés, pel sistema general d'accés lliure, a la subescala de Secretaria, categoria d'Entrada, de l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, convocades per Resolució de 29 de juny de 2021.

Ordre HFP/1129/2021, de 14 d'octubre, per la qual s'aprova la relació definitiva d'admesos i exclosos i s'anuncia data, hora i lloc de celebració del primer exercici de les proves selectives per a l'accés lliure a la Subescala de Secretaria, categoria d'entrada de l'Escala de funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, convocades per la Resolució de 29 de juny de 2021.

Llistat definitiu d'admesos. Publicat el 18/10/2021.

Ordre HFP/1378/2021, de 7 de desembre, per la qual es modifica la composició del Tribunal qualificador de les proves selectives per a l'accés, pel sistema general d'accés lliure, a la subescala de Secretaria, categoria d'Entrada, de l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, convocades per Resolució de 29 de juny de 2021.

Ordre HFP/402/2022, de 4 de maig, per la qual es nomenen assessors especialistes per a la realització de la prova complementària de caràcter voluntari, de les proves selectives per a l'accés lliure a la subescala de Secretaria, categoria d'entrada, de l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, convocades per Resolució de 29 de juny de 2021, de la Secretaria General de Funció Pública. Publicat el 06/05/2022.


Primer exercici:

Distribució d'opositors per aules. Publicat el 18/10/2021.

Crides per al Primer Exercici. Publicat el 25/11/2021.

Qualificacions del Primer Exercici. Publicat el 4/04/2022.

Segon exercici:

Crides per al segon exercici (L'ordre de crida dels aspirants dins de cada sessió podrà ser susceptible de variació). Publicat el 04/04/2022.

Tercer Exercici i Prova Complementària d'idiomes

Data, Hora i Lloc de realització del tercer exercici i de la prova complementària d'idiomes. Publicat el 20/05/2022.