Secretaría, categoría de Entrada. Promoción Interna. OEP 2017 y 2018.

Convocatoria:

Orden TFP/1110/2018,d´octubre, per la qual es convoquan les proves selectivas per l´accés per promoció interna a la Subescala d´Secretaria, categoría d´entrada, de l´Escala de funcionaris d´administració local amb habilitació de carácter nacional.

Nota informativa

Resolució de 17 d´desembre de 2018, de la Secretaría d´Estat de Funció Pública, per la qual s´aprova la relació provisional d´admesos i exclosos.

Lista provisional d´admesos.

Lista provisional d´exclosos.

Correció d´errors de la Resolució de 17 de desembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública.

Orden TFP/106/2019, de 6 de febrero, per la qual s´amplia el termini previst per a la celebració del primer exercici de la fase d´oposició.

Order TFP/170/2019, de 21 de febrero, per la qual es designa el Tribunal qualificador de les proves selectives per a l´accés per promoció interna a la Subescala de Secretaria, categoría d´entrada.

Cronograma orientatiu

Primer Exercici:

El primer exercici tendrá lloc el dissabte dia 16 de març de 2019, a les 09,30 hores, en la seu de I´Institut Nacional d´Administració Pública, carrer Atocha, núm. 106, Madrid.

Resolució de 22 de febrero de 2019, de I´Institut Nacional d´Administració Pública, per la qual s´aprova la relació definitiva d´admesos i exclusos i s´anuncia data, hora i lloc de celebració del primer exercici.

Distribució d´opositors per aulas.