Secretaría, categoría de Entrada. Promoción Interna. OEP 2017 y 2018.

Convocatoria:

Orden TFP/1110/2018,d´octubre, per la qual es convoquan les proves selectivas per l´accés per promoció interna a la Subescala d´Secretaria, categoría d´entrada, de l´Escala de funcionaris d´administració local amb habilitació de carácter nacional.

Nota informativa

Resolució de 17 d´desembre de 2018, de la Secretaría d´Estat de Funció Pública, per la qual s´aprova la relació provisional d´admesos i exclosos.

Lista provisional d´admesos.

Lista provisional d´exclosos.

Correció d´errors de la Resolució de 17 de desembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública.

Orden TFP/106/2019, de 6 de febrero, per la qual s´amplia el termini previst per a la celebració del primer exercici de la fase d´oposició.

Order TFP/170/2019, de 21 de febrero, per la qual es designa el Tribunal qualificador de les proves selectives per a l´accés per promoció interna a la Subescala de Secretaria, categoría d´entrada.

Cronograma orientatiu

Primer Exercici:

El primer exercici tendrá lloc el dissabte dia 16 de març de 2019, a les 09,30 hores, en la seu de I´Institut Nacional d´Administració Pública, carrer Atocha, núm. 106, Madrid.

Resolució de 22 de febrero de 2019, de I´Institut Nacional d´Administració Pública, per la qual s´aprova la relació definitiva d´admesos i exclusos i s´anuncia data, hora i lloc de celebració del primer exercici.

Distribució d´opositors per aulas.

cronograma orientatiu

Data, hora i lloc de celebració de l´Acte Public d´obertura de sobres.

Segon Exercici:

El segon exercici tendrá lloc el dissabte dia 18 de maig de 2019, a les 10:00 hores, en la seu de l´Institut Nacional d´Administració Pública, carrer Atocha, núm. 106, Madrid (información publicada el 30/04/2019)

Nota informativa sobre els textos legals que es poden consultar en l´exercici práctic.(información publicada el 10/05/2019).

Normes per a la relació de l´exercici práctic d´Secretaria d´Entrada. (información publicada el 10/05/2019).

Distribució d´opositors per aulas. (información publicada 13/05/2019).

Data, hora i lloc de celebració de l´Acte Públic d´obertura de sobres. Publicado 03/06/2019.

Lista de qualificacions. Publicado 13/06/2019

Fase de Concurs:

Puntuacions de la fase de concurs. Publicat 21/06/2019.

Relació definitiva d´aspirants que han aprovat i superar el procés selectiu. Publicat 21/06/2019.

Ordre TFP/701/2019, do 26 de juny, per la qual es publica la relació d´aprovats de les proves selectives per a l´ingrés, per promoció interna, en la Subescala d´Secretaria, categoría d´entrada, de l´Escala de funcionaris d´administració local amb habilitació de carácter nacional, convocats per l´Ordre TFP/1110/2018, 18 d´octubre. 

Ordre de nomenament funcionaris en practiques. Publicat el 8 d´agost de 2019.

Order de nomenament funcionaris de carrera. Publicat el 19 d´octubrede 2019.