Secretaría, categoría de Entrada. Promoción Interna. OEP 2017 y 2018.

Convocatoria:

Orden TFP/1110/2018,d´octubre, per la qual es convoquan les proves selectivas per l´accés per promoció interna a la Subescala d´Secretaria, categoría d´entrada, de l´Escala de funcionaris d´administració local amb habilitació de carácter nacional.

Nota informativa

Resolució de 17 d´desembre de 2018, de la Secretaría d´Estat de Funció Pública, per la qual s´aprova la relació provisional d´admesos i exclosos.

Lista provisional d´admesos.

Lista provisional d´exclosos.

Correció d´errors de la Resolució de 17 de desembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública.