Secretaría, categoría de Entrada. Promoción Interna. OEP 2017 y 2018.

Convocatoria:

Orden TFP/1110/2018,d´octubre, per la qual es convoquan les proves selectivas per l´accés per promoció interna a la Subescala d´Secretaria, categoría d´entrada, de l´Escala de funcionaris d´administració local amb habilitació de carácter nacional.

Nota informativa