Convocatoria: Ordre HFP/1073/2022, de 4 de novembre, per la qual es convoquen proves selectives per a l'accés, per promoció interna, a la subescala de Secretaria, categoria d'Entrada, de l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Nota informativa. Publicado el 11/11/2022.

Cronograma. Publicat el 11/11/2022.

Ordre HFP/1142/2022, de 23 de novembre, per la qual es corregeixen errors en l'Ordre HFP/1073/2022, de 4 de novembre, per la qual es convoquen proves selectives per a l'accés, per promoció interna, a la subescala de Secretaria, categoria d'Entrada, de l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional. Publicat el 25/11/2022.

Orden HFP/4/2023, de 5 de enero, por la que se aprueba la relación provisional de personas admitidas y excluidas de las pruebas selectivas para el acceso, por promoción interna, a la subescala de Secretaría, categoría de Entrada, de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas por la Orden HFP/1073/2022, de 4 de noviembre.

Llistat provisional d'admesos. Publicat el 13 de gener de 2023.

Instruccions per a l'esmena de sol·licituds. Publicat el 13 de gener de 2023.

Ordre HFP/6/2023, de 8 de gener, per la qual es designa el Tribunal qualificador de les proves selectives per a l'accés, per promoció interna, a la subescala de Secretaria, categoria d'Entrada, de l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, convocades per Ordre HFP/1073/2022, de 4 de novembre.

Nota informativa esmena. Publicat el 18/01/2023.

Ordre HFP/184/2023, de 21 de febrer, per la qual es modifica i es corregeixen errors en l'Ordre HFP/6/2023, de 8 de gener, per la qual es designa el Tribunal qualificador de les proves selectives per a l'accés, pel sistema de promoció interna, a la subescala de Secretaria, categoria d'Entrada, de l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, convocades per Ordre HFP/1073/2022, de 4 de novembre.

CRONOGRAMA. Publicat el 10 de març de 2023.

Ordre HFP/248/2023, de 10 de març, per la qual s'aprova la relació definitiva de persones admeses i excloses de les proves selectives per a l'accés, per promoció interna, a la subescala de Secretaria, categoria d'Entrada, de l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, convocades per l'Ordre HFP/1073/2022, de 4 de novembre.

Llistat definitiu d'admesos (Annex I). Publicat el 14 de març de 2023.

Exercici únic:

Distribució d'opositors per aules. Publicat el 14 de març de 2023.

Relació de normes per a la realització de lexercici. Publicat el 15/03/2023.

Nota informativa sobre els textos legals. Publicat el 15/03/2023.

Nou cronograma. Publicat el 26/07/2023.

Cronograma. Publicat el 09/08/2023.

Data, hora i lloc de celebració de l'acte públic d'obertura. Publicat el 29/09/2023.

Qualificacions de l'exercici. Publicat el 11/10/2023.

Puntuació de la fase de concurs. Publicat el 17/10/2023.

Relació definitiva d'aspirants que han aprovat i superat el procés selectiu. Publicat el 17/10/2023.

Ordre HFP/1140/2023, de 18 d'octubre, per la qual es publica la relació d'aspirants que han aprovat les proves selectives per a l'accés, per promoció interna, en la Subescala de Secretaria, categoria d'Entrada, de l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, convocades per Ordre HFP/1073/2022, de 4 de novembre.

Ordre de nomenament com a funcionaris en pràctiques. Publicat el 7/11/2023.

Ordre de nomenament com a funcionaris de carrera. Publicat el 09/01/2024.

Correcció d’errors de nomenament com a funcionaris de carrera. Publicat el 09/01/2024.