Secretaría-Intervenció. Oferta d´Ócupació 2017 

 Convocatória

Orden HFP/133/2018, de 13 de febrero, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso libre a la Subescala de Secretaría-Intervención de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.

 

Cronograma orientatiu

 

Resolució de 2 d`abril de 2018, de la Secretaria d´Estat de Funció Pública, per la qual s´aprova la relació provisional d´admesos i exclosos i s´anuncia la data, hora i lloc de celebració del primer exercici.

 

Llista provisional d´admesos.

 

Llista provisional d´exclosos.

 

Forma d´esmenar

 

Modelo 790 per a esmenes.

 

Orden HFP/392/2018, de 17 d´ abril, per la qual es designen els tribunals qualificadors de les proves selectives per a l´accés lliure a la Subescala de Secretaria-Intervenció de l´escala de funcionaris d´administració local amb habilitació de carácter nacional, convocades per Orden HFP/133/2018, de 13 de febrer.

 

Ordre HFP/602/2018, d´1 de juny, por la qual es modifica la composició del Tribunal núm. 3.

 

Resolució de 24 d´abril de 2018, de la Secretaria d´Estat de Funció Pública, por la qual s´aprova la relació definitiva d´admesos i exclosos.

 

Lista definitiva d´admesos.

 

Distribució d´opositors per aules

 

Data, hora i lloc de celebració de l´Acte públic d´obertura de sobres.

 

Ordre TFP/760/2018, de 12 de juliol, per la qual es nomenen assessors especialistes per a la realització de la prova complementária do carácter voluntari de les proves selectives per a l´accés a la subescala de Secretaria-Intervenció, convocades per l´Ordre HFP/133/2018, de 13 de febrero.

 

Qualificacions del primer exercici.

Tribunal 1.

Tribunal 2.

Tribunal 3.

Tribunal 4.

                        Revisió Tribunal 4.

Segon exercici.

Crida per al segon exercici.

Tribunal 1.

Tribunal 2.

Tribunal 3.

                        Llista rectificada de crides

Tribunal 4.

                         Última crida Tribunal 4.

 Qualificacions del segon exercici.

    1. Setmanes del 25 de juny al 6 de juliol

               Tribunal 1.

               Tribunal 2.

               Tribunal 3.

                   - Aclarimet, qualificacions atorgades diez 25, 26 i 27 de juni.

               Tribunal 4.

2. Setmana del 9 al 13 de juliol

               Tribunal 1.

               Tribunal 2.

               Tribunal 3.

               Tribunal 4.

3. Setmana del 16 al 20 de juliol

                Tribunal 1.

                Tribunal 2.

                Tribunal 3.

                Tribunal 4.

4. Setmana del 23 al 30 de juliol.

                Tribunal 1.

               Tribunal 2.

                Tribunal 3.

5. 30 de juliol.

                 Tribunal 4.

TERCER EXERCICI E PROVA COMPLEMENTÁRIA D´IDIOMES

- El tercer exercici tendrá lloc el dissabte 22 de setembre de 2018, a les 10:00 horas, a la seu de I´Institut d´Administració Pública, al carrer Atocha, núm. 106, Madrid.

   Distribució d´opositors per aules

   Relació de normes per a la realizació de l´exercici práctic

   Nota Informativa

- La prova complementária d´idiomes es realitzará el dissabte 22 de setembre de 2018, a les 16:00 horas, a la seu de I´Institut d´Administració Pública, al carrer Atocha, núm. 106, Madrid.

   Distribució d´opositors per aules

El dilluns 15 d´octubre es publiqués la Nota Informativa indicant la data, hora i lloc de l´Acte Públic d´obertura de sobres.

Data, hora i lloc de celebració de l´Acte Públic d´obertura de sobres del Tercer exercici

Qualificacions del tercer exercici

Tribunal 1

Tribunal 2

Tribunal 3

Tribunal 4

Qualificacions de prova complementaria d´idiomes

Tribunal 1

Tribunal 2

Tribunal 3

Tribunal 4

Relació d´aspirants aprovats i puntuació obtinguda

Tribunal 1

Tribunal 2

Tribunal 3

Tribunal 4

Resolución de 12 de noviembre de 2018 de la Secretaria d´Estat de Funció Publica, per la qual es publica la relació d´aprovats.

Resolución de 26 de noviembre de 2018 de la Secretaria d´Estat de Funció Publica, per la qual es corregeixen errors advertitis en la del 12 de noviembre.

Ordre de nomenament funcionaris en práctiques

Ordre de nomenament funcionaris de carrera. Publicat el 8 d´novembre de 2019.