Secretaría-Intervención. Oferta de Empleo Público 2018

Ordre TFP / 374/2019, de 26 de març, per la qual es convoquen proves selectives per a l'accés lliure a la Subescala de Secretaria-Intervenció de l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Nota informativa

Ordre TFP/628/2019, de 5 de juny, per la qual s´amplia el termini per a la celebració del primer exercici de la fase d´oposició.

Orden TFP/591/2019, de 3 de juny, per la qual s´aprova la relació provisonal d´admesos i exclosos i s´anuncia la data, hora i lloc de celebració del primer exercici.

Lista provisional d´admesos. Publicat 04/06/2019.

Lista provisonal d´exclosos. Publicat 04/06/2019.

 Forma d´esmenar. Publicat 04/06/2019.

Orden TFP/683/2019, de 20 d´juny, per la qual es designen els tribunals qualificadors de les proves selectives per a l´accés lliure a la Subescala de Secretaría-Intervención de l´escala de fincionaris d´administració local amb habilitación de carácter nacional.

Order TFP/837/2019, de 30 de juliol, per la qual s´aprova la relació definitiva d´admesos i exclosos de les proves selectives per a l´accés lluire a la subescala d´Secretaria-Intervenció, de l´Escala de funcionaris d´administració local amb habilitació de carácter nacional, convocades per l´Ordre TFP/374/2019, de 26 de març.

Relació definitiva d´admesos. Publicat el 2 d´agost de 2019.

Relació definitiva d´exclosos. Publicat el 2 d´agost de 2019.

Ordre TFP/181/2020, de 28 de febrero, per la qual es modifica la composició del Tribunal núm. 2 de les proves selectives per a l´accés lliure a la Subescala de Secretaria-Interveció, de l´Escala de funcionaris d´administració local amb habilitació de carácter nacional, convocades per l´Ordre TFP/374/2019, de 26 de març.

Primer exercici:

Distribució d´opositors per aulas. Publicat el 8 d´agost de 2019.

Crida per al primer exercici. Publicat el 12 d´setembre de 2019.

Tribunal 1

Tribunal 2

Tribunal 3

Qualificacions del primer exercici. publicat el 17 de desembre de 2019.

Tribunal 1

Tribunal 2

Tribunal 3

-Acta qualificacions Tribunal 1r Rectificada  

Segon Exercici

Crides per al segon exercici. Publicat el 17 de desembre de 2019.

Tribunal 1

Tribunal 2

Tribunal 3

Nota de informacion ordre de criada

-Nota informativa rectificala relativa a ordre de crides

Ordre TFP / 301/2020, de 23 de març, per la qual es nomenen assessors especialistes per a la realització de la prova complementària de caràcter voluntari, de les proves selectives per a l'accés lliure a la Subescala de Secretaria-Intervenció, de l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, convocades per Ordre TFP / 374/2019, de 26 de març. Publicat el 30 de març de 2020

Nota informativa sobre els processos selectius d'accés lliure a l'Escala de Funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional. Publicat el 30 de març de 2020