Secretaría-Intervención. Oferta de Empleo Público 2018

Ordre TFP / 374/2019, de 26 de març, per la qual es convoquen proves selectives per a l'accés lliure a la Subescala de Secretaria-Intervenció de l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Nota informativa

Ordre TFP/628/2019, de 5 de juny, per la qual s´amplia el termini per a la celebració del primer exercici de la fase d´oposició.

Orden TFP/591/2019, de 3 de juny, per la qual s´aprova la relació provisonal d´admesos i exclosos i s´anuncia la data, hora i lloc de celebració del primer exercici.

Lista provisional d´admesos. Publicat 04/06/2019.

Lista provisonal d´exclosos. Publicat 04/06/2019.

 Forma d´esmenar. Publicat 04/06/2019.

Orden TFP/683/2019, de 20 d´juny, per la qual es designen els tribunals qualificadors de les proves selectives per a l´accés lliure a la Subescala de Secretaría-Intervención de l´escala de fincionaris d´administració local amb habilitación de carácter nacional.

Order TFP/837/2019, de 30 de juliol, per la qual s´aprova la relació definitiva d´admesos i exclosos de les proves selectives per a l´accés lluire a la subescala d´Secretaria-Intervenció, de l´Escala de funcionaris d´administració local amb habilitació de carácter nacional, convocades per l´Ordre TFP/374/2019, de 26 de març.

Relació definitiva d´admesos. Publicat el 2 d´agost de 2019.

Relació definitiva d´exclosos. Publicat el 2 d´agost de 2019.

Ordre TFP/181/2020, de 28 de febrero, per la qual es modifica la composició del Tribunal núm. 2 de les proves selectives per a l´accés lliure a la Subescala de Secretaria-Interveció, de l´Escala de funcionaris d´administració local amb habilitació de carácter nacional, convocades per l´Ordre TFP/374/2019, de 26 de març.

Primer exercici:

Distribució d´opositors per aulas. Publicat el 8 d´agost de 2019.

Crida per al primer exercici. Publicat el 12 d´setembre de 2019.

Tribunal 1

Tribunal 2

Tribunal 3

Qualificacions del primer exercici. publicat el 17 de desembre de 2019.

Tribunal 1

Tribunal 2

Tribunal 3

-Acta qualificacions Tribunal 1r Rectificada  

Segon Exercici

Crides per al segon exercici. Publicat el 17 de desembre de 2019.

Tribunal 1

Tribunal 2

Tribunal 3

Nota de informacion ordre de criada

-Nota informativa rectificala relativa a ordre de crides

Ordre TFP / 301/2020, de 23 de març, per la qual es nomenen assessors especialistes per a la realització de la prova complementària de caràcter voluntari, de les proves selectives per a l'accés lliure a la Subescala de Secretaria-Intervenció, de l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, convocades per Ordre TFP / 374/2019, de 26 de març. Publicat el 30 de març de 2020

Nota informativa sobre els processos selectius d'accés lliure a l'Escala de Funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional. Publicat el 30 de març de 2020

Noves Crides per al segon exercici Tribunal 3. Publicat el 29 de maig de 2020.

Nota Informativa en relació al tercer exercici i la prova d´idiomes. Publicat el 5 de juny de 2020.

Qualificacions Segon Exercici. Publicat 9 de juny de 2020.

Tribunal 1

Tribunal 2

Tribunal 3

Tercer Exercici i Prova Complementària d'idiomes

Data, Hora i Lloc de realització del tercer exercici i de la prova complementària d'idiomes. Publicat el 01/07/2020.

Relació de normes per a la realització de l'exercici pràctic. Publicat el 01/07/2020.

Nota informativa sobre els textos legals. Publicada el 01/07/2020

Distribució d'opositors per aules per al tercer exercici IEF. Publicat el 01/07/2020.

Distribució d'opositors per aules per al tercer exercici INAP. Publicat el 01/07/2020.

Distribució d'opositors per aules per a la prova complementària d'idiomes IEF. Publicat el 01/07/2020.

Distribució d'opositors per aules per a la prova complementària d'idiomes INAP. Publicat el 01/07/2020.

Tribunal 1 y 2:

Protocol d'actuació per a la realització dels processos selectius de Funcionaris d'Administració Local amb Habilitació de caràcter Nacional OEP2018, a conseqüència del COVID-19. Publicat el 15/07/2020.

Declaració responsable COVID-19. Publicada el 15/07/2020.

Normes d'accés a l'IEF per a la celebració del tercer exercici i de la prova complementària d'idiomes. Publicat el 15/07/2020.

Tribunal 3:

Protocol d'actuació per a la realització dels processos selectius de Funcionaris d'Administració Local amb Habilitació de caràcter Nacional OEP2018, a conseqüència del COVID-19. Publicat el 15/07/2020.

Declaració responsable COVID-19. Publicada el 15/07/2020.

Normes d'accés a l'INAP per a la celebració del tercer exercici i de la prova complementària d'idiomes. Publicat el 15/07/2020.

Data, hora i lloc de celebració de l´acte públic d´obertura de sobres del tercer exercici. Publicat el 29/09/2020.

Declaració responsable COVID-19. Publicat el 29/09/2020.

Qualificacions del tercer exercici. Publicat el 7/10/2020

Tribunal 1

Tribunal 2

Tribunal 3

Qualificacions de prova complementaria d´idiomes. Publicat el 9/10/2020.

Tribunal 1

Tribunal 2

Tribunal 3

Relació d´aspirants aprovats i puntuació obtinguda. Publicat el 9/10/2020.

Tribunal 1

Tribunal 2

Tribunal 3

Resolució de 29 d'octubre de 2020, de la Secretaria d'Estat de Política Territorial i Funció Pública, per la qual es publica la relació d'aprovats.

Ordre de nomenament com a funcionaris en pràctiques. Publicat el 21 de desembre de 2020.

Ordre de nomenament com a funcionaris de carrera. Publicat el 26/11/2021.