Secretaría-Intervención. Oferta de Empleo Público 2018

Orden TFP/374/2019, de 26 de marzo, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso libre a la Subescala de Secretaría-Intervención de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.

Nota informativa

Ordre TFP/628/2019, de 5 de juny, per la qual s´amplia el termini per a la celebració del primer exercici de la fase d´oposició.

Orden TFP/591/2019, de 3 de juny, per la qual s´aprova la relació provisonal d´admesos i exclosos i s´anuncia la data, hora i lloc de celebració del primer exercici.

Lista provisional d´admesos. Publicat 04/06/2019.

Lista provisonal d´exclosos. Publicat 04/06/2019.

 Forma d´esmenar. Publicat 04/06/2019.

Orden TFP/683/2019, de 20 d´juny, per la qual es designen els tribunals qualificadors de les proves selectives per a l´accés lliure a la Subescala de Secretaría-Intervención de l´escala de fincionaris d´administració local amb habilitación de carácter nacional.

Order TFP/837/2019, de 30 de juliol, per la qual s´aprova la relació definitiva d´admesos i exclosos de les proves selectives per a l´accés lluire a la subescala d´Secretaria-Intervenció, de l´Escala de funcionaris d´administració local amb habilitació de carácter nacional, convocades per l´Ordre TFP/374/2019, de 26 de març.

Relació definitiva d´admesos. Publicat el 2 d´agost de 2019.

Relació definitiva d´exclosos. Publicat el 2 d´agost de 2019.

Primer exercici:

Distribució d´opositors per aulas. Publicat el 8 d´agost de 2019.

Crida per al primer exercici. Publicat el 12 d´setembre de 2019.

Tribunal 1

Tribunal 2

Tribunal 3