Secretaría-Intervención. Oferta de Empleo Público 2018

Orden TFP/374/2019, de 26 de marzo, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso libre a la Subescala de Secretaría-Intervención de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.

Nota informativa

Ordre TFP/628/2019, de 5 de juny, per la qual s´amplia el termini per a la celebració del primer exercici de la fase d´oposició.

Orden TFP/591/2019, de 3 de juny, per la qual s´aprova la relació provisonal d´admesos i exclosos i s´anuncia la data, hora i lloc de celebració del primer exercici.

Lista provisional d´admesos. Publicat 04/06/2019.

Lista provisonal d´exclosos. Publicat 04/06/2019.

 Forma d´esmenar. Publicat 04/06/2019.

Orden TFP/683/2019, de 20 d´juny, per la qual es designen els tribunals qualificadors de les proves selectives per a l´accés lliure a la Subescala de Secretaría-Intervención de l´escala de fincionaris d´administració local amb habilitación de carácter nacional.