Secretaría-Intervención. Acceso Libre. OEP 2019.

Convocatoria

Resolució de 29 de juny de 2021, de la Secretaria General de Funció Pública, per la qual es convoquen proves selectives per a l'accés lliure a la Subescala de Secretaria-Intervenció de l'Escala de funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Nota informativa. Publicada el 2/07/2021.

Ordre HFP/955/2021, de 8 de setembre, per la qual s'aprova la relació provisional d'admesos i exclosos de les proves selectives per a l'accés, pel sistema general d'accés lliure, a la subescala de Secretaria-Intervenció, de l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, convocades per Resolució de 29 de juny de 2021, de la Secretaria General de Funció Pública.

Llistat provisional d'admesos. Publicat el 13/09/2021.

Llistat provisional d'exclosos. Publicat el 13/09/2021.

Instruccions per a l'esmena de sol·licituds. Publicat el 13/09/2021.

Cronograma. Publicat el 24/09/2021.

Ordre HFP/1100/2021, de 7 d'octubre, per la qual es designa el Tribunal qualificador de les proves selectives per a l'accés, pel sistema general d'accés lliure, a la Subescala de Secretaria-Intervenció, de l'Escala de funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, convocades per Resolució de 29 de juny de 2021.

Ordre HFP/1127/2021, de 14 d'octubre, per la qual s'aprova la relació definitiva d'admesos i exclosos i s'anuncia data, hora i lloc de celebració del primer exercici de les proves selectives per a l'accés lliure a la Subescala de Secretaria-Intervenció, de l'Escala de funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, convocades per la Resolució de 29 de juny de 2021.

Llistat definitiu d'admesos. Publicat el 18/10/2021.

Ordre HFP/1256/2021, de 12 de novembre, per la qual es modifica la composició del Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l'accés lliure a la Subescala de Secretaria-Intervenció, de l'Escala de funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, convocades per Resolució de 29 de juny de 2021.

Ordre HFP/13/2022, de 12 de gener, per la qual es modifica la composició del Tribunal qualificador de les proves selectives per a accés, pel sistema general d'accés lliure, a la subescala de Secretaria-Intervenció, de l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, convocades per Resolució de 29 de juny de 2021.

Ordre HFP/129/2022, de 23 de febrer, per la qual es modifica la composició del Tribunal qualificador de les proves selectives per a accés, pel sistema general d'accés lliure, a la subescala de Secretaria-Intervenció, de l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, convocades per Resolució de 29 de juny de 2021.

Ordre HFP/403/2022, de 4 de maig, per la qual es nomenen assessors especialistes per a la realització de la prova complementària de caràcter voluntari, de les proves selectives per a l'accés lliure a la subescala de Secretaria-Intervenció, de l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, convocades per Resolució de 29 de juny de 2021, de la Secretaria General de Funció Pública. Publicat 06/05/2022.


Primer exercici:

Distribució d'opositors per aules. Publicat el 18/10/2021.

Crida extraordinària per a la celebració del primer exercici a les proves selectives d'accés lliure a la Subescala de Secretaria-Intervenció, de l'Escala de funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, convocades per Resolució de 29 de juny de 2021. Publicat el 23/11/2021.

Crides per al Primer Exercici (L'ordre de crida dels aspirants dins de cada sessió podrà ser susceptible de variació.):

Qualificacions del Primer Exercici. Publicat el 24/02/2022.

Segon exercici:

Crides per al Segon exercici (L'ordre de crida dels aspirants dins de cada sessió podrà ser susceptible de variació):

Tercer Exercici i Prova Complementària d'idiomes

Qualificacions del segon exercici. Publicat el 24/05/2022.

Modificació qualificacions del segon exercici. Publicat el 25/05/2022.