Convocatoria: Ordre HFP/1076/2022, de 7 de novembre, per la qual es convoquen proves selectives per a l'accés, pel sistema general d'accés lliure, a la subescala de Secretaria-Intervenció, de l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional. 

Nota informativa. Publicada el 11/11/2022.

Cronograma. Publicat el 11/11/2022.

Orde HFP/9/2023, do 8 de xaneiro, pola que se designa o Tribunal cualificador das probas selectivas para o acceso, polo sistema xeral de acceso libre, á subescala de Secretaría-Intervención, da Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas por Orde HFP/1076/2022, do 7 de novembro.

Ordre HFP/21/2023, de 5 de gener, per la qual s'aprova la relació provisional de persones aspirants admeses i excloses a les proves selectives per a l'accés, pel sistema general d'accés lliure, a la subescala de Secretaria-Intervenció, de l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, convocades per Ordre HFP/1076/2022, de 7 de novembre.

Llistat provisional d'admesos. Publicat el 16 de gener de 2023.

Instruccions per a l'esmena de sol·licituds. Publicat el 16 de gener de 2023.

Nota informativa esmena. Publicat el 18/01/2023.

CRONOGRAMA. Publicat el 10 de març de 2023.

Ordre HFP/250/2023, de 10 de març, per la qual s'aprova la relació definitiva de persones admeses i excloses i s'anuncia data, hora i lloc de celebració del primer exercici de les proves selectives per a l'accés, pel sistema general d'accés lliure, a la subescala de Secretaria-Intervenció, de l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, convocades per l'Ordre HFP/1076/2022, de 7 de novembre.

Llistat definitiu d'admesos (Annex I). Publicat el 14 de març de 2023.

Ordre HFP/519/2023, de 23 de maig, per la qual es modifica la composició del Tribunal qualificador de les proves selectives per a l'accés, pel sistema general d'accés lliure, a la subescala de Secretaria-Intervenció, de l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, convocades per Ordre HFP/1076/2022, de 7 de novembre.

Ordre HFP/628/2023, de 15 de juny, per la qual es modifica la composició del Tribunal qualificador de les proves selectives per a l'accés, pel sistema general d'accés lliure, a la subescala de Secretaria-Intervenció, de l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, convocades per Ordre HFP/1076/2022, de 7 de novembre.

Primer exercici:

Distribució d'opositors per aules. Publicat el 14/03/2023.

Crides per al Primer Exercici (L'ordre de crida dels aspirants dins de cada sessió podrà ser susceptible de variació.):

 

Qualificacions del Primer Exercici. Publicat el 8/06/2023

 

Segon exercici:


Crides per al Segon Exercici (L'ordre de crida dels aspirants dins de cada sessió podrà ser susceptible de variació.):

Qualificacions del Segon Exercici. Publicat el 3/10/2023

Tercer exercici:

Data, hora i lloc de realització del tercer exercici. Publicat el 13/10/2023.

Distribució d'opositors per aules. Publicat el 16/10/2023.

Nota informativa. Textos normatius per al tercer exercici. Publicat el 17/10/2023.

Relació de normes per a la realització del tercer exercici. Publicat el 17/10/2023.

Data, hora i lloc de celebració de l'acte públic d'obertura. Publicat el 24/11/2023.

Qualificacions del tercer exercici. Publicat el 4/12/2023.

Relació d'aspirants aprovats i puntuació aconseguida. Publicat el 14/12/2023.

Ordre TDF/164/2024, de 8 de febrer, per la qual es publica la relació d'aspirants que han aprovat les proves selectives per a l'accés, pel sistema general d'accés lliure, a la subescala de Secretaria-Intervenció, de l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, convocades per Ordre HFP/1076/2022, de 7 de novembre.

Curs selectiu:

El curs selectiu tindrà lloc entre l'1 d'abril i el 28 de juny de 2024.

Es desenvoluparà de manera virtual a través de la plataforma de formació i les aplicacions de l'espai de formació de l'INAP. Els alumnes deuran, per tant, disposar d'adequada connexió a internet i un equip que tingui la configuració tècnica necessària (per a ús de Moodle i eines de l'entorn de Microsoft).

El curs inclou també un període de pràctiques entre el 22 d'abril i el 28 de juny (en setmanes alternes amb les classes virtuals).

Les normes acadèmiques que regiran el curs, i detallaran programa, calendari i horaris, avaluació, etc., es facilitaran de manera prèvia a l'inici del curs i, en tot cas, una vegada conclòs el tràmit indicat en l'apartat quinzè de la convocatòria.

La Subdirecció de Formació Local, a càrrec de la coordinació d'aquest curs, prèviament a l'inici del curs i a través de l'adreça de correu electrònica cursoselectivohabilitados@inap.es, els sol·licitarà informació necessària per a preparar el seu període de pràctiques i els indicarà els passos i proves prèvies per al seu accés a la plataforma del curs i el seu funcionament.

Les dates de l'assignatura de pràctiques seran les següents: de 22 a 26 d'abril; de 6 a 10 i de 20 a 24 de maig; de 3 a 7, de 17 a 21 i de 24 a 28 de juny.