Convocatoria: Ordre HFP/1076/2022, de 7 de novembre, per la qual es convoquen proves selectives per a l'accés, pel sistema general d'accés lliure, a la subescala de Secretaria-Intervenció, de l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional. 

Nota informativa. Publicada el 11/11/2022.

Cronograma. Publicat el 11/11/2022.

Orde HFP/9/2023, do 8 de xaneiro, pola que se designa o Tribunal cualificador das probas selectivas para o acceso, polo sistema xeral de acceso libre, á subescala de Secretaría-Intervención, da Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas por Orde HFP/1076/2022, do 7 de novembro.

Ordre HFP/21/2023, de 5 de gener, per la qual s'aprova la relació provisional de persones aspirants admeses i excloses a les proves selectives per a l'accés, pel sistema general d'accés lliure, a la subescala de Secretaria-Intervenció, de l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, convocades per Ordre HFP/1076/2022, de 7 de novembre.

Llistat provisional d'admesos. Publicat el 16 de gener de 2023.

Instruccions per a l'esmena de sol·licituds. Publicat el 16 de gener de 2023.

Nota informativa esmena. Publicat el 18/01/2023.

CRONOGRAMA. Publicat el 10 de març de 2023.

Ordre HFP/250/2023, de 10 de març, per la qual s'aprova la relació definitiva de persones admeses i excloses i s'anuncia data, hora i lloc de celebració del primer exercici de les proves selectives per a l'accés, pel sistema general d'accés lliure, a la subescala de Secretaria-Intervenció, de l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, convocades per l'Ordre HFP/1076/2022, de 7 de novembre.

Llistat definitiu d'admesos (Annex I). Publicat el 14 de març de 2023.

Ordre HFP/519/2023, de 23 de maig, per la qual es modifica la composició del Tribunal qualificador de les proves selectives per a l'accés, pel sistema general d'accés lliure, a la subescala de Secretaria-Intervenció, de l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, convocades per Ordre HFP/1076/2022, de 7 de novembre.

Ordre HFP/628/2023, de 15 de juny, per la qual es modifica la composició del Tribunal qualificador de les proves selectives per a l'accés, pel sistema general d'accés lliure, a la subescala de Secretaria-Intervenció, de l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, convocades per Ordre HFP/1076/2022, de 7 de novembre.

Primer exercici:

Distribució d'opositors per aules. Publicat el 14/03/2023.

Crides per al Primer Exercici (L'ordre de crida dels aspirants dins de cada sessió podrà ser susceptible de variació.):

 

Qualificacions del Primer Exercici. Publicat el 8/06/2023

 

Segon exercici:


Crides per al Segon Exercici (L'ordre de crida dels aspirants dins de cada sessió podrà ser susceptible de variació.):