Sol·licitud de beques i ajudes

Entre les funcions atribuïdes a l'Institut Nacional d'Administració Pública (INAP) hi consta, entre d'altres, la de promoure la recerca, la formació, la difusió d'experiències i la realització d'estudis i recerques multidisciplinaris sobre les institucions de l'Estat, de les administracions públiques i de la funció pública. A aquest efecte, es convoquen beques de formació i recerca i premis a tesis doctorals.
 

Així mateix, es convoquen beques de promoció interna del Ministeri de Política Territorial i Administració Pública per a la preparació de les proves selectives per a l'accés pel sistema de promoció interna, per a determinats cossos i escales adscrits al Departament, i la gestió de la qual s'encarrega a l'INAP.
A través d'aquest servei podeu realitzar la sol·licitud electrònica de les diferents beques i ajudes que convoca l'INAP:

Els sol·licitants s'han d'identificar i autenticar en el sistema mitjançant els sistemes de signatura electrònica indicats a l'article 13.2 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.