Verificació de documents electrònics

Aquest servei permet la descàrrega dels documents electrònics expedits per l'INAP i la seva verificació.

     Accés al servei: http://www.inap.es/validar-documento

Els certificats dels cursos de formació es generen com a documents electrònics signats i incorporen, a més de tota la informació identificativa de l'alumne i de l'acció formativa cursada, un Codi de Verificació Electrònic (CVE), una adreça URL, un codi QR i un codi de barres, mitjançant els quals és possible descarregar el document com a document signat.

L'accés a aquest servei no requereix l'ús de certificat electrònic.