Sede electrónica do INAP

A sede electrónica do Instituto Nacional de Administración Pública, creada mediante a Resolución do 15 de marzo de 2010, é a páxina de acceso a aquelas actuacións, procedementos e servizos para os que se require autenticación do cidadán ou do INAP, coa finalidade de ofrecer as garantías oportunas no ámbito da Administración electrónica.

 

Taboleiros de anuncios

De acordo co previsto no apartado 6.2.g) do Real decreto 1671/2009, do 6 de novembro, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, as sedes electrónicas poderán dispor de taboleiros de anuncios para a publicación electrónica de actos e comunicacións. A sede electrónica do INAP proporciona a seguinte información: