Convocatoria

Resolución do 16 de xullo de 2021, da Secretaría Xeral de Función Pública, pola que se convocan probas selectivas para o acceso á Subescala de Intervención-Tesourería, categoría superior, da Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.

Nota informativa. Publicada o 23/07/2021.

Orde HFP/975/2021, do 15 de setembro, pola que se aproba a relación provisional de admitidos e excluídos das proba selectivas para acceso á subescala de Intervención-Tesourería, categoría superior, da Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas por Resolución do 16 de xullo de 2021.

Listaxe provisional de admitidos. Publicado o 20/09/2021.

Listaxe provisional de excluídos. Publicado o 20/09/2021.

Instrucións para a corrección de solicitudes. Publicado o 20/09/2021.

Orde HFP/1255 /2021, do 12 de novembro, pola que se amplía o prazo previsto para a celebración da fase de concurso de méritos da Resolución do 16 de xullo de 2021, da Secretaría Xeral de Función Pública, pola que se convocan probas selectivas para o acceso á subescala de Intervención-Tesourería, categoría superior, da Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.

Orde  HFP/1431/2021, do 17 de decembro, pola que se designa o Tribunal cualificador das probas selectivas para o acceso á  Subescala de Intervención-Tesourería, categoría superior, da Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas por Resolución do 16 de xullo de 2021.

Orde HFP/1434/2021, do 20 de decembro, pola que se aproba a relación definitiva de admitidos e excluídos das probas selectivas para o acceso á Subescala de Intervención-Tesourería, categoría superior, da Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas pola Resolución do 16 de xullo de 2021.

Listaxe definitiva de admitidos. Publicado o 23/12/2021.

Cronograma orientativo. Publicado o 23/12/2021.

FASE DE CONCURSO:

Anexo I Valoración dos aspirantes que solicitaron participar polo sistema de concurso de méritos. Publicado o 20/01/2022.

Modificación do Anexo I Valoración dos aspirantes que solicitaron participar polo sistema de concurso de méritos. Publicado o 1/02/2022.

Anexo II Relación de aspirantes que superaron o proceso selectivo por concurso de méritos. Publicado o 20/01/2022.

PROBA DE APTITUDE:

Data, hora e lugar de celebración da proba de aptitude. Publicado o 18/02/2022.

Distribución de opositores por aulas. Publicado o 18/02/2022.

Nota informativa sobre textos legais para a realización da proba de aptitude. Publicado o 10/03/2022.

Relación de normas para a realización da proba de aptitude. Publicado o 10/03/2022.

Data, hora e lugar de celebración do acto público de apertura. Publicado o 06/06/2022.

Listaxe de cualificacións. Publicado 09/06/2022

Relación definitiva de aspirantes que superaron o proceso selectivo. Publicado 16/06/2022.

Orden HFP/626/2022, de 30 de junio, por la que se nombra personal funcionario de carrera, por el sistema de promoción interna, de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, subescala Intervención-Tesorería, categoría superior. Publicado 06/07/2022.