Convocatoria :

Orde HFP/1332/2022, do 23 de decembro, pola que se convocan probas selectivas para o acceso, polo sistema de promoción interna, á Subescala de Intervención-Tesourería, categoría Superior, da Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.

Nota informativa. Publicada o 30/12/2022.

Cronograma. Publicado o 30/12/2022

Orde HFP/193/2023, do 27 de febreiro, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas ás probas selectivas para o acceso, polo sistema de promoción interna, á Subescala de Intervención-Tesourería, categoría Superior, da Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas pola Orde HFP/1332/2022, do 23 de decembro.

Listaxe provisional de admitidos. Publicado o 1 de marzo de 2023.

Instrucións para a corrección de solicitudes. Publicado o 1 de marzo de 2023.

Orde HFP/196/2023, do 27 de febreiro, pola que se designa o Tribunal cualificador das probas selectivas para o acceso, polo sistema de promoción interna, á Subescala de Intervención-Tesourería, categoría Superior, da Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas por Orde HFP/1332/2022, do 23 de decembro.

Causas de exclusión. Publicado o 01/03/2023.

Orde HFP/357/2023, do 9 de abril, pola que se aproba a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas das probas selectivas para o acceso, polo sistema de promoción interna, á Subescala de Intervención-Tesourería, categoría superior, da Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas pola Orde HFP/1332/2022, do 23 de decembro.

Listaxe definitiva de admitidos. Publicado o 12/04/2023.

FASE DE CONCURSO:

Anexo I. Valoración dos aspirantes que solicitaron participar polo sistema de concurso de méritos. Publicado o 24/04/2023.

Anexo II. Relación de aspirantes que superaron o proceso selectivo por concurso de méritos. Publicado o 24/04/2023.

PROBA DE APTITUDE:

Nota informativa (data, lugar, hora e formato exame). Publicado o 26/05/2023.

Distribución de opositores por aulas. Publicado o 05/06/2023.

Data, hora e lugar de celebración do acto público de apertura. Publicado o 14/07/2023.

Listaxe de cualificacións. Publicado 21/07/2023

Relación definitiva de aspirantes que superaron o proceso selectivo. Publicado 25/07/2023.

Orde HFP/1068/2023, do 22 de setembro, pola que se nomea persoal funcionario de carreira, polo sistema de promoción interna, da Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, Subescala de Intervención-Tesourería, categoría Superior.