Convocatoria:

Orde TDF/288/2024, do 18 de marzo, pola que se convocan probas selectivas para o acceso, polo sistema de promoción interna, á Subescala de Intervención-Tesourería, categoría Superior, da Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.

Nota informativa. Publicado o 3/04/2024.

Cronograma. Publicado o 3/04/2024.

Orde TDF/446/2024, do 8 de maio, pola que se designa o Tribunal cualificador das probas selectivas para o acceso, polo sistema de promoción interna, á Subescala de Intervención-Tesourería, categoría Superior, da Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.

Orde TDF/634/2024, do 19 de xuño, pola que se modifica a composición do Tribunal cualificador das probas selectivas para o acceso, polo sistema de promoción interna, á Subescala de Intervención-Tesourería, categoría Superior, da Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas por Orde TDF/288/2024, do 18 de marzo.

Orde TDF/545/2024, do 5 de xuño, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas nas probas selectivas para o acceso, polo sistema de promoción interna, á Subescala de Intervención-Tesourería, categoría Superior, da Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas pola Orde TDF/288/2024, do 18 de marzo.

Listaxe provisional de admitidos. Publicado o 10 de xuño de 2024.

Instrucións para a corrección de solicitudes. Publicado o 10 de xuño de 2024.

Orde TDF/675/2024, do 28 de xuño, pola que se aproba a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas das probas selectivas para o acceso á Subescala de Intervención-Tesourería, categoría Superior, da Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas pola Orde TDF/288/2024, do 18 de marzo.

Listaxe definitiva de admitidos. Publicado 03/07/2024.

FASE DE CONCURSO:

Anexo I. Valoración dos aspirantes que solicitaron participar polo sistema de concurso de méritos. Publicado o 09/07/2024

Anexo II. Relación de aspirantes que superaron o proceso selectivo por concurso de méritos. Publicado o 09/07/2024.

PROBA DE APTITUDE:

Nota informativa (data, lugar, hora e formato exame). Publicado o 16/07/2024

Distribución de opositores por aulas. Publicado o 16/07/2024.