Intervención-Tesorería de Entrada. Libre. OEP 2017

Convocatoria

Orden HFP/512/2018, de 21 de maio, pola que se convocan probas selectivas para o acceso libré á Subescala de Intervención-Tesorería, categoría de entrada, da Escala de funcionarios da administración local con habilitación de carácter nacional.

Nota informativa presentación modelo 790

 

 

Orden TFP/700/2018, do 29 de xuño, pola que se designan os tribunais calificadores das probas selectivas para o acceso libre á Subescala Intervencion-Tesoreria, categoría de entrada, da Escala de funcionarios da administración local con habilitación de carácter nacional.
Orde TFP/832/2018 de 31 de xullo, pola que se corrixen erros na Orden TFP/700/2018, de 29 de xuño, pola que se designan os tribunais calificadores.

Orde TFP/831/2018 de 31 de xullo, pola que se modifica a composición do Tribunal nº 1.

Orde TFP/997/2018 de 27 de septiembre, pola que se modifica a composición do Tribunal nº 2.

Orde TFP/1045/2018, de 8 de outubro, pola que se nomean asesores especialistas para a realizar da proba complementaria de carácter voluntario das probas selectivas para o acceso á Subescala do Intervención-Tesorería, categoría de entrada, convocadas pola Orden HFP/512/2018, de 21 de maio

Resolución de 10 de xullo de 2018, da Secretaría de Estado de Función Pública, pola que se aproba a relación provisional de admitidos e excluídos e anúnciase data, hora e lugar de celebración do primer exercicio.
 

 

Lista provisional de admitidos.

 

Lista provisional de excluídos.

 

Forma de corrixir.

 

Modelo 790.

Resolució de 31 de xullo de 2018, da Secretaría de Estado de Función Pública, pola que se aproba a relación definitiva de admitidos e excluídos.

Relación definitiva de admitidos.

 

Calendario Indicativo.

PRIMEIRO EXERCICIO:

 Distribución de opositores por aula.

 Aulas primeiro exercicio.

Data, hora e lugar de celebración do Acto público de apertura de sobres.

Cualificacións do primeiro exercicio

Tribunal 1

Tribunal 2

SEGUNDO EXERCICIO:

Convocatoria do segundo exercicio

Tribunal 1

Tribunal 2

Cualificacións do segundo exercicio

1. Semanas do 9 ao 11 de outubro.

     Tribunal 1

      Tribunal 2

2. Semanas do 15 ao 19 de outubro.

     Tribunal 1.

     Tribunal 2.

3. Semana do 22-23 de outubro:

      Tribunal 1.

      Tribunal 2.

 

TERCEIRO EXERCICIO:  O terceiro exercicio terá lugar o sábado 27 de outubro de 2018, ás 10 horas na sede do Instituto Nacional de Administración Pública, sito en rúa Atocha, nº 106, Madrid. 
 
Nota informativa sobre os textos legais que se poden consultar no exercicio práctico.
 
Normas para a realización do exercicio practico de Intervención -Tesoreria. Distribución de opositores por aula. Data, hora e lugar de celebración do Acto público de apertura de sobres. Cualificacións do terceiro exercicio: Tribunal 1. Tribunal 2.  PROBA DE LINGUA COMPLEMENTARIA. A proba de lingua complementaria terá lugar o sábado 17 de novembro de 2018 ás 10 da mañá na sede do Instituto Nacional de Administración Pública, na rúa 106 Atocha de Madrid

Distribución de opositores por aula.

Cualificacións da proba complementaria do idioma:

Tribunal 1.
Tribunal 2.


Lista de aspirantes aprobados e puntuación:

Tribunal 1.
Tribunal 2.

Resolución de 27 de novembro da Secretaria de Estado de Función Pública, pola que se publica a relacion de aprobados.

 

Orden de nomeamento de funcionarios en prácticas