Intervención-Tesorería, categoría de Entrada. Promoción Interna. OEP 2017 y 2018

Convocatoria:

 

Orden TFP/1109/2018, de 18 de octubre pola que se convocan probas selectivas para o acceso por promoción interna á Subescala de Intervención-Tesorería, categoría de entrada, da Escala de funcionarios da administración local con habilitación de carácter nacional.

Nota informativa presentación modelo 790.

Resolución de 17 de decembro de 2018, da Secretaría de Estado de Función Pública, pola que se aproba a relación provisional de admitidos y excluídos.

 

Lista provisional de admitidos.

 

Lista provisional de excluídos.

 

Resolución de 17 de decembro de 2018, da Secretaría de Estado de Función Pública, pola que se aproba la corrección de errors.