Intervención-Tesorería, categoría de Entrada. Promoción Interna. OEP 2017 y 2018

Convocatoria:

 

Orden TFP/1109/2018, de 18 de octubre pola que se convocan probas selectivas para o acceso por promoción interna á Subescala de Intervención-Tesorería, categoría de entrada, da Escala de funcionarios da administración local con habilitación de carácter nacional.

Nota informativa presentación modelo 790.

Resolución de 17 de decembro de 2018, da Secretaría de Estado de Función Pública, pola que se aproba a relación provisional de admitidos y excluídos.

 

Lista provisional de admitidos.

 

Lista provisional de excluídos.

 

Resolución de 17 de decembro de 2018, da Secretaría de Estado de Función Pública, pola que se aproba la corrección de errors.

Orden TFP / 107/2019, do 6 de febreiro, pola que se amplía o prazo para levar a cabo o primeiro ano da fase de oposición.

Orde TFP/171/2019, de 21 de frebreiro, pola que se designa o Tribunal calificador das probas selectivas paira o acceso por promoción interna á Subescala de Intervención-Tesorería, categoría de entrada.

Calendario indicativo.

Primeiro Exercicio.

O primeiro exercicio terá lugar o sábado día 16 de marzo de 2019, ás 12,00 horas, na sede do Instituto Nacional de Administración Pública, rúa Atocha, nº 106,  Madrid.

Resolución de 22 de febrero de 2019, do Instituto Nacional de Administración Pública, pola que se aproba a relación definitiva de admitidos e excluídos e anúnciase data, hora e lugar de celebración do primeiro exercicio.

Distribución de opositores por aulas.

Calendario indicativo

Data, hora e lugar de celebración del Acto Público de apertura de sobres.

Cualificacións do primeiro exercicio. Publicado el 13/04/2019

Segundo Exercicio:

O segundo exercicio terá lugar o sábado día 18 de maio de 2019, ás 16:00 horas, na sede do Instituto Nacional de Administración Pública, rúa Atocha nº 106, Madrid (información publicada o 30/04/2019)

Nota informativa sobre os textos legais quo se poden consultar no exercicio práctico. (información publicada o 10/05/2019).

Normas para a realización do exercicio práctico de Intervención-Tesorería.(información publicada o 10/05/2019)

Distribución de opositores por aulas. (información publicada el 13/05/2019)

Data, hora e lugar de celebración del acto público de apertura de sobres. Publicado 03/06/2019.

Lista de cualificación. Publicado 7/06/2019.

Fase de Concurso:

Puntuacións da fase de concurso. Publicado el 19/06/2019.

Relación definitiva de aspirantes que aprobaron e superado o proceso selectivo. Publicado el 19/06/2019.

Orde TFP/700/2019, de 26 de xuño, que publica a lista de probas selectivas aprobadas para a admisión, por promoción interna, na Subescala de Intervención-Tesorería, categoría de entrada, da escala de funcionarios de administración local con título nacional, convocado pola Orde TFP/1109/2018, do 18 de outubre.

Orde de nomeamento de funcionarios en prácticas. Publicado o 8 de agosto de 2019.

Orde de nomeamento de funcionarios de carreira. Publicado o 19 de outubro de 2019.