Intervención-Tesorería, categoría de Entrada. Promoción Interna. OEP 2017 y 2018

Convocatoria:

Orden TFP/1109/2018, de 18 de octubre pola que se convocan probas selectivas para o acceso por promoción interna á Subescala de Intervención-Tesorería, categoría de entrada, da Escala de funcionarios da administración local con habilitación de carácter nacional.

Nota informativa presentación modelo 790.