Convocatoria:

Resolución de 16 de diciembre de 2020, de la Secretaría General de Función Pública, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso, por promoción interna, a la subescala de Intervención-Tesorería, categoría de entrada, de la Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.

Resolución do 12 de febreiro de 2021, da Secretaría Xeral de Función Pública, pola que se aproba a relación provisional de admitidos e excluídos e anúnciase lugar, data e hora de celebración do primeiro exercicio das probas selectivas para o acceso por promoción interna á subescala de Intervención-Tesourería, categoría de entrada, da Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas pola Resolución do 16 de decembro de 2020.

 

Listaxe provisional de admitidos (Anexo I). Publicado o 20 de febreiro de 2021.

 

Listaxe provisional de excluídos (Anexo II). Publicado o 20 de febreiro de 2021.

 

Instrucións para a Corrección de Solicitudes. Publicado o 20 de febreiro de 2021.

 

Cronograma. Publicado o 20 de febreiro de 2021.

 

Resolución do 26 de febreiro de 2021, da Secretaría Xeral de Función Pública, pola que se designa o Tribunal cualificador das probas selectivas para o acceso por promoción interna á subescala de Intervención-Tesourería, categoría de entrada, da Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.

 

Resolución do 24 de marzo de 2021, do Instituto Nacional de Administración Pública, pola que se aproba a relación definitiva de admitidos e excluídos para o acceso por promoción interna á Subescala de Intervención-Tesourería, categoría de entrada, da Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas pola Resolución do 16 de decembro de 2020.

 

A Resolución do 24 de marzo de 2021, desenvolve no seu contido a hora, data e lugar de celebración do primeiro exercicio, as quendas de acceso ao centro, o protocolo Covid-19 e a declaración responsable que deberán levar debidamente cumprimentada e asinada o día de celebración do exercicio.

 

Listaxe definitiva de admitidos (Anexo I). Publicado o 29 de marzo de 2021.

 

Resolución do 17 de maio de 2021, da Secretaría Xeral de Función Pública, pola que se modifica a composición do Tribunal cualificador das probas selectivas para acceso, por promoción interna, á Subescala de Intervención-Tesourería, categoría de entrada, da Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas por Resolución do 16 de decembro de 2020.

PRIMEIRO EXERCICIO:

Distribución de opositores por aulas. Publicado 29/03/2021.

Data, hora e lugar de celebración do acto público de apertura de sobres.Publicado o 25/05/2021.

Declaración Responsable COVID-19. Publicado o 25/05/2021

Cualificacións Primeiro Exercicio. Publicado o 2/06/2021.

SEGUNDO EXERCICIO:

Data, hora e lugar de celebración do segundo exercicio. Publicado o 3/06/2021.

Distribución de opositores por aulas. Publicado o 9/06/2021.

Relación de normas para a realización do segundo exercicio. Publicado o 14/06/2021.

Nota informativa sobre os textos legais. Publicado o 14/06/2021.

Data, hora e lugar de celebración do acto público de apertura de sobres do segundo exercicio. Publicado o 2/07/2021.

Cualificacións segundo exercicio. Publicado o 8/07/2021.

FASE DE CONCURSO:

Puntuación da fase de concurso. Publicado o 20/07/2021.

Relación definitiva de aspirantes que aprobaron e superaron o proceso selectivo. Publicado o 21/07/2021.

Resolución do 27 de xullo de 2021, da Secretaría Xeral de Función Pública, pola que se publica a relación de aprobados das probas selectivas para o ingreso por promoción interna na Subescala de Intervención-Tesourería, categoría de entrada, da Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.

Orde de nomeamento como funcionarios en prácticas. Publicado o 2/08/2021.

Orde de nomeamento como funcionarios de carreira. Publicado o 29/11/2021.