Secretaría, categoría Superior. OEP 2016, 2017 y 2018

Convocatoria:

Orde TFP/1357/2018, de 19 de decembro, pola que se convocan probas selectivas paira o acceso á  Subescala de Secretaría, categoría superior, da Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.

TAXAS- Nota informativa presentación modelo 790.

OPCION PROBA DE APTITUDE,CONCURSO OU AMBOS OS SISTEMAS-Nota informativa presentación modelo 790.

Orde TFP/10/2019, do 10 de xaniero, que corrixe os erros na Orde TFP/1357/2018, do 19 de decembro, pola que se solicitan probas selectivas para o acceso ao Subescala de Secretaria, categoría superior, da Escala de funcionarios da administración local con cualificación de carácter nacional.

 

Resolución  do 27 de febreiro de 2019, do Instituto Nacional de Administración Pública, pola que se aproba a relación provisional de admitidos y excluídos.

Anexo I. Lista provisional de admitidos.

Orden TFP/329/2019, de 21 de marzo, pola que se designa o Tribunal calificador das probas selectivas paira o acceso á Subescala de Secretaria, categoría Superior.

Resolución de 22 de marzo de 2019, do Instituto Nacional de Administración Pública, pola que se aproba a relación definitiva de admitidos e excluidos e anúnciase data, hora e lugar de celebración da proba de aptitud das probas selectivas paira o acceso á Subescala de Secretaria.

Anexo I Relación definitiva de admitidos.

Anexo II Relación definitiva de excluidos. 

Orde HFP/130/2022, do 23 de febreiro, pola que se designa o Tribunal cualificador das probas selectivas para o acceso á Subescala de Secretaría, categoría superior, da Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, en cumprimento da sentenza do 27 de decembro de 2021, da Audiencia Nacional da Sala do contencioso-administrativo.

FASE DE CONCURSO:

Anexo I Valoración dos aspirantes que solicitaron participar polo sistema de concurso de méritos.

Anexo II Relación de aspirantes que superaron o proceso selectivo por concurso de méritos.

Acta Fase de Concurso (Anexo I e Anexo II), en cumprimento da sentenza do 27 de decembro de 2021, da Sala do Contencioso-Administrativo da Audiencia Nacional. Publicado o 18/03/2022.

PROBA DE APTITUDE:

Nota informativa sobre os textos legais para a proba de aptitude. Publicada o 08/04/2019.

Normas para a relaización da proba de aptitude da Secretaria, categoría superior. Publicado o 04/08/2019.

Distribución de opositores por aulas. Publicado o 09/04/2019.

Acto Público de apertura de sobres. Publicado o 30/05/2019

Lista de cualificacións. Publicado el 3/07/2019.

Relación definitiva de aspirantes que superaron o proceso selectivo. Publicado el 3/07/2019.

Relación definitiva de aspirantes que superaron o proceso selectivo, en cumprimento da sentenza do 27 de decembro de 2021, da Sala Contencioso-Administrativo da Audiencia Nacional. Publicado o 18/03/2022.

Orde TFP/814/2019, do 26 de xullo, pola que se designan funcionarios de carreira, polo sistema de promoción interna, da escala de funcionarios de administración local con autorización nacional, Subescala de Secretaria, categoría superior.