Secretaría, categoría Superior. OEP 2016, 2017 y 2018

Convocatoria:

Orde TFP/1357/2018, de 19 de decembro, pola que se convocan probas selectivas paira o acceso á  Subescala de Secretaría, categoría superior, da Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.

TAXAS- Nota informativa presentación modelo 790.

OPCION PROBA DE APTITUDE,CONCURSO OU AMBOS OS SISTEMAS-Nota informativa presentación modelo 790.

Orde TFP/10/2019, do 10 de xaniero, que corrixe os erros na Orde TFP/1357/2018, do 19 de decembro, pola que se solicitan probas selectivas para o acceso ao Subescala de Secretaria, categoría superior, da Escala de funcionarios da administración local con cualificación de carácter nacional.

 

Resolución  do 27 de febreiro de 2019, do Instituto Nacional de Administración Pública, pola que se aproba a relación provisional de admitidos y excluídos.

Anexo I. Lista provisional de admitidos.