Secretaría, categoría Superior. OEP 2016, 2017 y 2018

Convocatoria:

Orde TFP/1357/2018, de 19 de decembro, pola que se convocan probas selectivas paira o acceso á  Subescala de Secretaría, categoría superior, da Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.

TAXAS- Nota informativa presentación modelo 790.

OPCION PROBA DE APTITUDE,CONCURSO OU AMBOS OS SISTEMAS-Nota informativa presentación modelo 790.

Orde TFP/10/2019, do 10 de xaniero, que corrixe os erros na Orde TFP/1357/2018, do 19 de decembro, pola que se solicitan probas selectivas para o acceso ao Subescala de Secretaria, categoría superior, da Escala de funcionarios da administración local con cualificación de carácter nacional.