Convocatoria

Resolución do 16 de xullo de 2021, da Secretaría Xeral de Función Pública, pola que se convocan probas selectivas para o acceso á Subescala de Secretaría, categoría superior, da Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.

Nota informativa. Publicada o 23/07/2021

Orde HFP/976/2021, do 15 de setembro, pola que se aproba a relación provisional de admitidos e excluídos das probas selectivas para acceso á subescala de Secretaría, categoría superior, da Escala de
funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas por Resolución do 16 de xullo de 2021.

Listaxe provisional de admitidos. Publicado o 20/09/2021.

Listaxe provisional de excluídos. Publicado o 20/09/2021.

Instrucións para a corrección de solicitudes. Publicado o 20/09/2021.

Orde HFP/1254/2021, do 12 de novembro, pola que se amplía o prazo previsto para a celebración da fase de concurso de méritos da Resolución do 16 de xullo de 2021, da Secretaría Xeral de Función Pública, pola que se convocan probas selectivas para o acceso á subescala de Secretaría, categoría superior, da Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.

Orde HFP/1432/2021, do 17 de decembro, pola que se designa o Tribunal cualificador das probas selectivas para o acceso á Subescala de Secretaría, categoría superior, da Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas por Resolución do 16 de xullo de 2021.

Orde HFP/1433/2021, do 20 de decembro, pola que se aproba a relación definitiva de admitidos e excluídos das probas selectivas para o acceso á Subescala de Secretaría, categoría superior, da Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas pola Resolución do 16 de xullo de 2021.

Listaxe definitiva de admitidos. Publicado o 23/12/2021.

Cronograma orientativo. Publicado o 23/12/2021.

Orde HFP/342/2022, do 19 de abril, pola que se modifica a composición do Tribunal cualificador das probas selectivas para acceso á subescala de Secretaría, categoría superior, da Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas por Resolución do 16 de xullo de 2021.

FASE DE CONCURSO:

Anexo I Valoración dos aspirantes que solicitaron participar polo sistema de concurso de méritos. Publicado o 20/01/2022.

Anexo II Relación de aspirantes que superaron o proceso selectivo por concurso de méritos. Publicado o 20/01/2022.

PROBA DE APTITUDE:

Data, hora e lugar de celebración da proba de aptitudePublicado o 18/02/2022.

Distribución de opositores por aulas. Publicado o 18/02/2022.

Nota informativa sobre textos legais para a realización da proba de aptitude. Publicado o 10/03/2022.

Relación de normas para a realización da proba de aptitude. Publicado o 10/03/2022.

Data, hora e lugar de celebración do acto público de apertura. Publicado o 13/06/2022.

Listaxe de cualificacións. Publicado 20/06/2022

Relación definitiva de aspirantes que superaron o proceso selectivo. Publicado 20/06/2022.

Orden HFP/655/2022, de 11 de julio, por la que se nombra personal funcionario de carrera, por el sistema de promoción interna, de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, subescala Secretaría, categoría superior. Publicado 15/07/2022.