Convocatoria:

Orde HFP/1331/2022, do 23 de decembro, pola que se convocan probas selectivas para o acceso, polo sistema de promoción interna, á Subescala de Secretaría, categoría Superior, da Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.

Nota informativa. Publicada o 30/12/2022.

Cronograma. Publicado o 30/12/2022.

Orde HFP/194/2023, do 27 de febreiro, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas ás probas selectivas para o acceso, polo sistema de promoción interna, á Subescala de Secretaría, categoría Superior, da Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas pola Orde HFP/1331/2022, do 23 de decembro.

 Listaxe provisional de admitidos. Publicado o 1 de marzo de 2023.

Instrucións para a corrección de solicitudes. Publicado o 1 de marzo de 2023.

Orde HFP/195/2023, do 27 de febreiro, pola que se designa o Tribunal cualificador das probas selectivas para o acceso, polo sistema de promoción interna, á Subescala de Secretaría, categoría Superior, da Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas por Orde HFP/1331/2022, do 23 de decembro.

Causas de exclusión. Publicado o 01/03/2023.

Orde HFP/361/2023, do 9 de abril, pola que se aproba a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas das probas selectivas para o acceso, polo sistema de promoción interna, á Subescala de Secretaría, categoría Superior, da Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas por Orde HFP/1331/2022, do 23 de decembro.

Listaxe definitiva de admitidos. Publicado o 13/04/2023.

Ordre HFP/535/2023, de 29 de maig, per la qual es modifica la composició del Tribunal qualificador de les proves selectives per a l'accés, pel sistema de promoció interna, a la Subescala de Secretaria, categoria superior, de l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, convocades per Ordre HFP/1331/2022, de 23 de desembre.

FASE DE CONCURSO:

Anexo I. Valoración dos aspirantes que solicitaron participar polo sistema de concurso de méritos. Publicado o 24/04/2023.

Anexo II. Relación de aspirantes que superaron o proceso selectivo por concurso de méritos. Publicado o 24/04/2023.

PROBA DE APTITUDE:

Nota informativa (data, lugar, hora e formato exame). Publicado o 26/05/2023.

Distribución de opositores por aulas. Publicado o 05/06/2023.

Data, hora e lugar de celebración do acto público de apertura. Publicado o 28/07/2023.

Cronograma. Publicado o 04/08/2023.

Listaxe de cualificacións. Publicado o 06/09/2023.

Rectificación de erros. Listaxe de cualificacións. Publicado o 27/09/2023.

Relación definitiva de aspirantes que superaron o proceso selectivo. Publicado o 06/09/2023.

Rectificación de erros. Relación definitiva de aspirantes que superaron o proceso selectivo polo sistema de proba de aptitude. Publicado o 27/09/2023.

Orden HFP/1064/2023, de 21 de septiembre, por la que, en ejecución de sentencia, se aprueba la relación definitiva de personas admitidas y excluidas a las pruebas selectivas para el acceso, por el sistema de promoción interna, a la Subescala de Secretaría, categoría de Superior, de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas por Orden HFP/1331/2022, de 23 de diciembre. 

Anexo I. Valoración, en execución de sentenza, dos aspirantes que solicitaron participar polo sistema de concurso de méritos. Publicado o 10/11/2023.

Chamamento extraordinario único. Publicado o 11 de decembro de 2023.

Listaxe de cualificacións da proba de aptitude realizada en execución de sentenza. Publicado o 19/02/2024

Orde TDF/374/2024, do 23 de abril, pola que se nomea persoal funcionario de carreira da Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, subescala Secretaría, categoría Superior, polo sistema de promoción interna.