Secretaría de Entrada. Libre. OEP 2017

Convocatoria

Orden HFP/513/2018, de 21 de maio, pola que se convocan probas selectivas para o acceso libré á Secretaría, categoría de entrada, da Escala de funcionarios da administración local con habilitación de carácter nacional.

Nota informativa presentación modelo 790

Orden TFP/701/2018, do 29 de xuño, pola que se designan os tribunais calificadores das probas selectivas para o acceso libre á Subescala Secretaría, categoría de entrada, da Escala de funcionarios da administración local con habilitación de carácter nacional.

 

Resolución de 10 de xullo de 2018, da Secretaría de Estado de Función Pública, pola que se aproba a relación provisional de admitidos e excluídos e anúnciase data, hora e lugar de celebración do primer exercicio.

 

Lista provisional de admitidos.

 

Lista provisional de excluídos.

 

Forma de corrixir.

 

Modelo 790.

Resolució de 31 de xullo de 2018, da Secretaría de Estado de Función Pública, pola que se aproba a relación definitiva de admitidos e excluídos.

Relación definitiva de admitidos.

Calendario indicativo.

Orden TFP/1044/2018, de 8 de outubro, pola uqe se nomean asesores especialistas para a realizar da proba complementaria de carácter voluntario das probas selectivas para o acceso á Subescala do Secretaría, convocadas pola Orden HFP/513/2018, de 21 de maio

 PRIMEIRO EXERCICIO

Distribución de opositores por aulas

Aulas primeiro exercicio

Data, hora e lugar de celebración do Acto Público de apertura de sobres.

Cualificacións do primeiro exercicio

Tribunal 1

  Tribunal 1 - Listado de cualificacións rectificado

Tribunal 2

SEGUNDO EXERCICIO:

Convocatoria do segundo exercicio

Tribunal 1

Tribunal 2

  Tribunal 2 - Listaxe rectificada

Cualificacións do segundo exercicio

1. Semanas do 9 al 11 de outubro

Tribunal 1

Tribunal 2 

2. Semanas do 15 al 19 de outubro

Tribunal 1. 

Tribunal 2.

3. Semana do 22 al 23 de outubro

Tribunal 1.

Tribunal 2.

 

Terceiro exercicio:

O terceiro exercicio terá lugar o sábado 27 de outubro de 2018, ás 10 horas na sede do Instituto Nacional de Administración Pública, sito en rúa Atocha, nº 106, Madrid.

Nota informativa sobre os textos legais que se poden consultar no exercicio práctico.

Normas para a realización do exercicio practico de Secretaria de Entrada.

Distribución de opositores por aulas.

 Data, hora e lugar de celebración do Acto Público de apertura de sobres del Terceiro exercicio.

Cualificacións do Terceiro exercicio:

Tribunal 1

Tribunal 2

Proba complementaria de idiomas:

A proba complementaria de idiomas realizarase o sábado 17 de novembro de 2018, ás 10 horas na sede do Instuto Nacional do Administración Pública, sito en rúa Atocha nº 106, Madrid.

Distribución de opositores por aulas.

Cualificacións da proba complementaria de idiomas:

Tribunal 1

Tribunal 2

Relación do aspirantes aprobados e puntuación obtenida:

Tribunal 1

Tribunal 2

Resolución de 27 de novembro da Secretaría de Estado de Funaicón Pública, pola que se publica a relación de aprobados.

Orde de nomeamento de funcionarios en prácticas

Orde de nomeamento de funcionarios de carreira. Publicado o 07 Novembre de 2019.