Secretaría, categoría de Entrada. Promoción Interna. OEP 2017 y 2018.

Convocatoria:

Orden TFP/1110/2018, de 18 de outubre, pola que se convocan probas selectivas paira o acceso por promoción interna á Secretaria, categoría de entrada, da Escala de funcionarios da administración local con habilitación de carácter nacional.

Nota Informativa

Resolución de 17 de decembro de 2018, da Secretaría de Estado de Función Pública, pola que se aproba a relación provisional de admitidos y excluídos.

Lista provisional de admitidos.

Lista provisional de excluídos.

Correción de erros da Resolución de 17 de decembro de 2018, da Secretaría de Estado de Función pública.

Orden TFP/106/2019de 6 de frebreiro, pola que se amplia o prazo para levar a cabo o primeiro ano da fase de oposición.

Orde TFP/170/2019, de 21 de febrero, pola que se designa o Tribunal calificador das probas selectivas paira o acceso por promoción interna á Subescala de Secretaria, categoría de entrada

Calendario indicativ

Primeiro Exercicio:

O primeriro exercicio terá lugar o sábado día 16 de marzo de 2019, ás 09,30 horas, na sede do Instituto Nacional de Administración Pública, rúa Atocha, nº 106, Madrid.

Resolución de 22 de febrero de 2019, do Instituto Nacional de Administración Pública, pola que se aproba a relación definitiva de admitidos e excluídos e anúnciase data, hora e lugar de celebración do primeiro exercicio.

Distribución de opositores por aulas.

calendario indicativo

Data, hora e lugar de celebración do Acto Público de apertura de sobres.

Segundo Exercicio:

O segundo exercicio terá lugar o sábado día 18 de maio de 2019, ás 10:00 horas, na sede so Instituto Nacional de Administración Pública, rúa Atocha, nº 106, Madrid (información publicada o 30/04/2019).

Nota informativa sobre os textos legis quo se poden consultar no exercicio práctico. (Información publicada o 10/05/2019).

Normas para a realización do exercicio práctico de Secretaria de entrada. (información publicada o 10/05/2019).

Distribución de opositores por aulas. (información publicada o 13/05/2019)

Data, hora e lugar de celebración del Acto Publico de apertura de sobres. Publicado 03/06/2019

Lista de cualificacións. Publicado 13/06/2019

Fase de Concurso:

Puntuacións da fase de concurso. Publicado 21/06/2019.

Relación definitiva de aspirantes que aprobaron e superado o proceso selectivo. Publicado 21/06/2019

Orde TFP/701/2019, de 26 de xuño, que publica a lista de probas selectivas aprobadas para a admisión, por promoción interna na Subescala de Secretaria, categoría de entrada, da escala de funcionarios de administración local con título nacional, convocadas pola Orde TFP/1110/2018, do 18 outubre.

Orde de nomeamento de funcionarios en prácticas. Publicado o 8 de agosto de 2019.

Orde de nomeamento de funcionarios de Carreira. Publicado o 19 de outubre de 2019