Convocatoria: Orde HFP/1073/2022, do 4 de novembro, pola que se convocan probas selectivas para o acceso, por promoción interna, á subescala de Secretaría, categoría de Entrada, da Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.

Nota informativa. Publicada o 11/11/2022. 

Cronograma. Publicado o 11/11/2022.

Orde HFP/1142/2022, do 23 de novembro, pola que se corrixen erros na Orde HFP/1073/2022, do 4 de novembro, pola que se convocan probas selectivas para o acceso, por promoción interna, á subescala de Secretaría, categoría de Entrada, da Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional. Publicado o 25/11/2022.

Orde HFP/4/2023, do 5 de xaneiro, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas das probas selectivas para o acceso, por promoción interna, á subescala de Secretaría, categoría de Entrada, da Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas pola Orde HFP/1073/2022, do 4 de novembro.

Listaxe provisional de admitidos. Publicado o 13 de xaneiro de 2023.

Instrucións para a corrección de solicitudes. Publicado o 13 de xaneiro de 2023.

Orde HFP/6/2023, do 8 de xaneiro, pola que se designa o Tribunal cualificador das probas selectivas para o acceso, por promoción interna, á subescala de Secretaría, categoría de Entrada, da Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas por Orde HFP/1073/2022, do 4 de novembro.

Nota informativa corrección. Publicado o 18/01/2023.

Orde HFP/184/2023, do 21 de febreiro, pola que se modifica e corríxense erros na Orde HFP/6/2023, do 8 de xaneiro, pola que se designa o Tribunal cualificador das probas selectivas para o acceso, polo sistema de promoción interna, á subescala de Secretaría, categoría de Entrada, da Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas por Orde HFP/1073/2022, do 4 de novembro.

CRONOGRAMA. Publicado o 10 de marzo de 2023.

Orde HFP/248/2023, do 10 de marzo, pola que se aproba a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas das probas selectivas para o acceso, por promoción interna, á subescala de Secretaría, categoría de Entrada, da Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas pola Orde HFP/1073/2022, do 4 de novembro.

Listaxe definitiva de admitidos (Anexo I). Publicado o 14 de marzo de 2023.

Exercicio único:

Distribución de opositores por aulas. Publicado o 14 de marzo de 2023.

Relación de normas para a realización do exercicio. Publicado o 15/03/2023.

Nota informativa sobre os textos legais. Publicado o 15/03/2023.

Novo cronograma. Publicado o 26/07/2023.

Cronograma. Publicado o 9/08/2023.

Data, hora e lugar de celebración do acto público de apertura. Publicado o 29/09/2023.

Cualificacións do exercicio. Publicado o 11/10/2023.

Puntuación da fase de concurso. Publicado o 17/10/2023.

Relación definitiva de aspirantes que aprobaron e superaron o proceso selectivo. Publicado o 17/10/2023.

Orde HFP/1140/2023, do 18 de outubro, pola que se publica a relación de aspirantes que aprobaron as probas selectivas para o acceso, por promoción interna, na Subescala de Secretaría, categoría de Entrada, da Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas por Orde HFP/1073/2022, do 4 de novembro.

Orde de nomeamento como funcionarios en prácticas. Publicado o 7/11/2023.

Orde de nomeamento como funcionarios de carreira. Publicado o 09/01/2024.

Correción de erros de nomeamento como funcionarios de carreira. Publicado o 09/01/2024.