Secretaría-Intervención. Oferta de Emprego Público 2017 

 Convocatoria

Orden HFP/133/2018, de 13 de febrero, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso libre a la Subescala de Secretaría-Intervención de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.

 

Calendario  indicativo

 

Resolución de 2 abril de 2018, da Secretaría de Estado de Función Pública, pola que se aproba a relación provisional de admitidos e excluídos e anúnciase data, hora e lugar de celebración do primer exercicio.

 

Lista provisional de admitidos.

 

Lista provisional de excluídos.

 

Forma de corrixir.

 

Modelo 790 para subsanacións.

 

Orden FFP/392/2018, de 17 abril, pola que se designan os tribunais calificadores das probas selectivas para o acceso libre á Subescala da Secretaría-Intervención da Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas pola Orden 133/2018, de 13 de febrero.

 Orden HFP/602/2018, do 1 de xuño, pola que modifica a composición do Tribunal nº 3.

Resolución da Secretaría da Estado de Función Pública, pola que se aproba a relación definitiva de admitidos e excluidos

 

Relación definitiva de admitidos

 

Distribución de opositores por aulas

 

Data, hora e lugar de celebración do Acto público de apertura de sobres.

 Orden TFP/760/2018, de 12 de xullo, pola que se nomean asesores especialistas para a realizar da proba complementaria de carácter voluntario das probas selectivas para o acceso á Subescala de Secretaría-Intervención, convocadas pola Orden HFP/133/2018, de 13 de febrero.

 

Cualificacións do primeiro exercicio.

Tribunal 1.

Tribunal 2.

Tribunal 3.

Tribunal 4.

  Revisión Tribunal 4.

Segundo exercicio

convocatoria do segundo exercicio

Tribunal 1.

Tribunal 2.

Tribunal 3.

      Listaxe rectificada

Tribunal 4.

   Ultimo chamamiento Tribunal 4.

 Cualificacións do segundo exercicio.

     1. Semanas do 25 de xuño ao 6 de xullo

            Tribunal 1.

            Tribunal 2.

            Tribunal 3.

                 Aclaración, cualificacións outorgadas os días 25, 26 e 27 de xuño.

            Tribunal 4.

2. Semana do 9 ao 13 de xullo.

            Tribunal 1.

           Tribunal 2.

            Tribunal 3.

            Tribunal 4.

3.Semana do 16 ao 20 de xullo.

           Tribunal 1.

            Tribunal 2.

            Tribunal 3.

            Tribunal 4.

4. Semana do 23 ao 30 de xullo.

            Tribunal 1.

            Tribunal 2.

           Tribunal 3.

5. 30 de xullo.

            Tribunal 4.

TERCEIRO EXERCICIO  E PROBA COMPLEMENTARIA DE IDIOMAS

- O terceiro exercicio terá lugar o sábado 22 de setembro de 2018, ás 10 horas na sede do Instituto Nacional de Administración Pública, sito en rúa Atocha, nº 106, Madrid.

   Distribución de opositores por aulas.

   Relación de normas paira  a realización do exercicio práctico.

   Nota informativa.

- A proba complementaria de idiomas realizarase o sábado 22 de setembro de 2018, ás 16 horas na sede do Instituto Nacional de Administración Pública, na rúa Atocha, nº 106, Madrid.

   Distribución de opositores por aulas.

O luns 15 de outubro publicásese a Nota Informativa indicando a data, hora e lugar do Acto Público do apertura de sobres.

Data, hora e lugar de celebración do Acto Público de apertura de sobres del Terceiro exercicio

Cualificacións do terceiro exercicio

Tribunal 1

Tribunal 2

Tribunal 3

Tribunal 4

Cualificacións da proba complementaria de idiomas

Tribunal 1

Tribunal 2

Tribunal 3

Tribunal 4

Relación de aspirantes aprobados e puntuación obtenida

Tribunal 1

Tribunal 2

Tribunal 3

Tribunal 4

Resolución de 12 de novembro da Secretaría de Estado de Función Pública, pola que se publica a relación de aprobados.

Resolución de 26 de novembro de 2018 da Secretaría de Función Pública, pola que se corrixen erros advertidos na do 12 de novembro.

Orde de nomeamento de funcionarios en prácticas

Orde de nomeamento de funcionarios de carrera. Publicado o 8 de novembre de 2019.