Secretaría-Intervención. Oferta de Empleo Público 2018

Orde TFP / 374/2019, do 26 de marzo, pola que se convocan probas selectivas para o acceso gratuíto á escala de Secretaría-Intervención dos funcionarios das administracións locais con cualificación nacional.

Nota informativa

Orde TFP/628/2019, de 5 de xuño, pola que se ampla o prazo paira a celebración do primeiro exercicio da fase de oposición.

Orden TFP/591/2019, de 3 de xuño, pola que se aproba a relación provisional de admitidos e excluidos e anúnciase data, hora e lugar de celebración do primer exercicio.

Listado provisional de admitidos. Publicado el 04/06/2019.

Listado provisional de excluidos. Publicado el 04/06/2019.

Forma de corrixir. Publicado el 04/06/2019.

Orden TFP/683/2019, de 20 de xuño, pola que se designan os tribunais calificadores das probas selectivas para o acceso libre á Subescala de Secretaria-Intervención da Escala de funcionarios do administración local con habilitación de carácter nacional.

Orde TFP/837/2019, de 30 de xullo, pola que se aproba a lista definitva de admitidos e excluídos das probas selectivas para o acceso libre á subescala de Secretaría-Intervención, da escala de funcionarios de administración local con cualificación nacional, convocada pola Orde TFP/374/2019, de 26 de marzo.

Relación definitiva de admitidos. Publicado o 2 de agosto de 2019.

Relación definitiva de excluídos. Publicado o 2 de agosto de 2019.

Orde TFP/181/2020, do 28 de febreiro, pola que se modifica a composición do Tribunal nº. 2 das probas selectivas para o acceso libre á Subescala de Secretaria-Intervención, da Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas pola Orde TFP/374/2019, do 26 marzo.

 Primer exercicio:

Distribución de opositores por aulas. Publicado o 8 de agosto de 2019.

Convocatoria do primeiro exercicio. Publicado o 12 de stembro de 2019.

Tribunal 1

Tribunal 2

Tribunal 3

Cualificacions do primeiro exercicio. Publicado o 17 de decembro de 2019.

Tribunal 1

Tribunal 2

Tribunal 3

-Corte de cualificacións actuais 1º rectificado

Segundo exercicio:

Convocatoria do segundo exercicio. Publicado o 17 de decembro de 2019.

Tribunal 1

Tribunal 2

Tribunal 3

Nota de información Orde de chamada

-Unha nota informativa rectifícaa sobre a orde de recursos

Orde TFP / 301/2020, do 23 de marzo, pola que se designan asesores especialistas para a realización da proba complementaria voluntaria, das probas selectivas de acceso gratuíto á Subescala de Secretaría-Intervención, da Escala de Funcionarios da administración local con autorización nacional, chamada por Orde TFP / 374/2019, do 26 de marzo. Publicado o 30 de marzo de 2020

Nota informativa sobre os procesos selectivos de acceso gratuíto á escala de funcionarios de administración local con autorización nacional. Publicado o 30 de marzo de 2020

Novos Chamamentos para o segundo exercicio Tribunal 3. Publicado o 29 de maio de 2020.

Nota Informativa en relación co terceiro exercicio e a proba de idiomas. Publicado o 5 de xuño de 2020.

Cualificacións Segundo Exercicio. Publicado 9 de xuño de 2020.

Tribunal 1

Tribunal 2

Tribunal 3

Terceiro exercicio e Proba complementaria de idiomas.

Data, Hora e Lugar de realización do terceiro exercicio e da proba complementaria de idiomas. Publicado o 01/07/2020.

Relación de normar para a realización do exercicio práctico. Publicado o 01/07/2020.

Nota informativa sobre os textos legais. Publicado o 01/07/2020.

Distribución de opositores por aulas para a realización do terceiro exercicio IEF. Publicado o 01/07/2020.

Distribución de opositores por aulas para a realización do terceiro exercicio INAP. Publicado o 01/07/2020.

Distribución de opositores por aulas para a proba complementaria de idiomas IEF. Publicado o 01/07/2020

Distribución de opositores por aulas para a proba complementaria de idiomas INAP. Publicado o 01/07/2020

Tribunal 1 y 2:

Protocolo de actuación para a realización dos procesos selectivos de Funcionarios de Administración Local con Habilitación de carácter Nacional OEP2018, como consecuencia do COVID-19. Publicado o 15/07/2020.

Declaración responsable COVID-19. Publicada o 15/07/2020.

Normas de acceso ao IEF para a celebración do terceiro exercicio e da proba complementaria de idiomas. Publicado o 15/07/2020.

Tribunal 3:

Protocolo de actuación para a realización dos procesos selectivos de Funcionarios de Administración Local con Habilitación de carácter Nacional OEP2018, como consecuencia do COVID-19. Publicado o 15/07/2020.

Declaración responsable COVID-19. Publicada o 15/07/2020.

Normas de acceso ao INAP para a celebración do terceiro exercicio e da proba complementaria de idiomas. Publicado o 15/07/2020.

Data, hora e lugar de celebracion do acto público de apertura de sobres do terceiro exercicio. Publicado o 29/09/2020

Declaración responsable COVID-19. Publicado o 29/09/2020.

Cualificacións do terceiro exercicio. Publicado o 7/10/2020.

Tribunal 1

Tribunal 2

Tribunal 3

Cualificacións da proba complementaria de idiomas. Publicado o 9/10/2020.

Tribunal 1

Tribunal 2

Tribunal 3

Relación do aspirantes aprobados e punutación obtenida. Publicado o 9/10/2020.

Tribunal 1

Tribunal 2

Tribunal 3

Resolución do 29 de outubro de 2020, da Secretaría de Estado de Política Territorial e Función Pública, pola que se publica a relación de aprobados.

Orde de nomeamento como funcionarios en prácticas. Publicado o 21 de decembro de 2020.

Orde de nomeamento como funcionarios de carreira. Publicado o 26/11/2021.